Spring til indhold

Tilskud til lokaler

Få viden om lokaletilskud til egne eller lejede lokaler.

Generelt om lokaletilskud

Dette afsnit omhandler lokaletilskud til både aftenskoler og foreninger, da der er mange lighedspunkter. Hvis der er forskellige regler, så vil det fremgå af teksten. . 

Der ydes tilskud med maks. 76,5% af udgifter til egne eller lejede lokaler med følgende begrænsninger pr. time i 2019.

 • Almindelige lokaler 136 kr. (133,00 i 2018)
 • Haller, bortset fra ridehaller 272 kr. (267 kr. i 2018)
 • Andre haller inkl. ridehaller 136 kr. (133,00 kr. i 2018) 
 • Selvej. haller maks. 100 kr. pr. time
  • Særligt for foreningerne
  • Der kan højest ydes tilskud til 9 aktivitetstimer pr. lokale pr. dag fra kl. 14.00 - dog undtaget ferier og weekends samt aktiviteter, der naturligt ligger i dagtimerne som f.eks. handicapridning og "idræt om dagen".  
  • Der reduceres i lokaletilskuddet hvis 10% eller flere af foreningens samlede medlemmer er mellem 25 og 64 år.

Øvrige vejledende regler:

 • 500 kr. pr. m2 til husleje pr. år (ekskl. vand, varme, el og rengøring)
 • 38 kr. pr. m2 pr. år til vedligeholdelse af lejede lokaler
 • 66 kr. pr. m2 pr. år til vedligeholdelse af egne lokaler
 • 3 timers tilsyn pr. dag maks. 89,00 kr. pr. time ifbm. åbne/lukkefunktion. Der skal ske lønudbetaling, indberetning til SKAT og der skal udarbejdes arbejdsbeskrivelse af de opgaver, som den tilsynførende har.
 • 0,55 kr. pr. m2 pr. dag til rengøringsudgifter såsom løn og materialer. Der skal ske lønudbetaling, indberetning til SKAT og der skal udarbejdes arbejdsbeskrivelse af de opgaver, som den rengøringsansatte har. 
 • Indtægter fra leje og fremleje SKAL fradrages før beregning af lokaletilskud.
 • Dags dato kvitteringer godtages ikke som gyldig kvitteringer.

Ansøgning om lokaletilskud

Foreninger har frist 1/11 hvert år. 

Ansøgning foregår via Fritidsportalen
Lokaletilskuddet udbetales i tre rater. 1. gang i december året før (f.eks. december 2018 for lokaletilskud til 2019)

Aftenskolerne har frist 1/10 hvert år.
Ansøgning foregår via Fritidsportalen
Der skal udfyldes ét ansøgningsskema for hver forskellig lokaleleje pr. time - f.eks. ét for lokaler med 100 kr. pr. time, ét for lokaler med 250 kr. pr. time o.s.v.
Lokaletilskuddet udbetales i fire rater.

 

Afregning af lokaletilskud - foreninger

Frist for afregning af lokaletilskud er 1. juni hvert år.

Ved lokaleafregning skal der altid uploades originale bilag for afholdte vedligeholdelsesudgifter. Øvrige udgifter skal der kun uploades bilag for, hvis de ikke fremgår af regnskabet. 

Herudover skal vi bede om en lejekontrakt, hvis denne ikke tidligere er indsendt. Oplysninger om de lejede lokalers art og beliggenhed påføres skemaet.

Det er en forudsætning for afregning af lokaletilskuddet, at samtlige tilskudsberettigede udgifter er afholdt. Hvis der er anført udgifter i driftsregnskabet, som endnu ikke er afholdt, skal dette fremgå som en specifikation af skyldige omkostninger. 

Ved huslejestigninger skal dokumentation uploades, evt. i form af brev fra udlejer.

Én gang om året udtages et antal foreninger til stikprøvekontrol af alle bilag. Vær særlig opmærksom på, at "Dags dato" kvitteringer ikke kan godkendes som bilag.

 

Afregning af lokaletilskud - aftenskoler

Frist for afregning af lokaletilskud er 1. marts hvert år. 

Skema til afregning ligger på Fritidsportalen. 

Sammen med afregning skal der uploades dokumentation for vedligeholdelsesudgifter. Herudover også en lejekontrakt, hvis den ikke tidligere er indsendt til Fritid og Eliteidræt. 

Opdateret 18-07-2019

By- og Kulturforvaltningen