Spring til indhold

Eksempel på tilskudsberettiget og ikke tilskudsberettigede lokaleudgifter

Se eksempel på tilskudsberettiget og ikke tilskudsberettigede lokaleudgifter.

 

Tabel over eksempler på tilskud

 

Tilskudsberettigede udgifter

Ikke tilskudsberettigede udgifter

Renter/bidrag af prioritets- gæld

Renter og administrationsbidrag af prioritetslån anvendt til lokalemæssige formål. Renter af byggelån fra ibrugtagningstidspunktet. Ved prioritetsgæld forstås som hovedregel lån optaget med pant i fast ejendom.

Afdrag på gæld, renter af almindelige kautionslån og kassekreditter. Der ydes ikke tilskud til morarenter.

Lejeudgift

Haller, forsamlingshuse, ridehaller, private loka-  ler og andre faste lejemål, hvortil er knyttet en lejekontrakt. Lokalerne skal være godkendt til undervisning.

Kommunale lokaler eller andre anvisnings berettigede lokaler som fx. statslokaler, gymnasier, amts-, fri-, ungdoms-, efter- og højskoler m.v. Kommunale grunde, leje af udendørsarealer.

Skatter

Ejendomsskat

 

Afgifter

TV- og radiolicens, fællesantenne, falckabonnement (vedr. bygninger), vand, renovation, renter af kloakbidrag, skadedyrsbekæmpelse og miljøafgifter (herunder udgifter til miljø- og levneds- middelkontrol).

Installering af tyverialarm, afdrag på kloakbidrag, telefonabonnement og -samtaler, tilslutningsafgifter til fx. el, vand, kloak, fjernvarme m.v.

Parabolkort. Abonnement på internet.

Forsikringer

Kun forsikringer der vedrører lokalerne kan medtages. Herunder også erhvervs- og arbejdsskadeforsikring.

Løsøreforsikring. Kollektiv ulykkesforsikring.

Vedligeholdelse af lokalerne

Der kan medtages udgifter til almindelig vedligeholdelse af lokaler, herunder vedligeholdelse af det inventar og materiel, der er nødvendig for den undervisning der foregår i lokalerne.

Om- og nybygning/udvidelse af lokalerne. Nyanskaffelse af inventar og materiel. Kontor- og administrationslokaler og -udstyr. Installation af anden form for opvarmning. Påtvungne foranstaltninger fx. kloak, vej m.v.

Opvarmning/- belysning

Udgifter til olie, petroleum, gas, el m.v.

El vedrørende udendørsbelysning.

Rengøring

Udgifter til løn og rengøringsartikler. Tilskud til lønudgiften er betinget af, at der foretages lønudbetaling. Der skal foreligge en arbejdsbeskrivelse.

Håndsæbe, håndklæder, toiletpapir, vask og leje af håndklæder.

Tilsyn

Udgifter til tilsyn med lokalerne (åbne-/lukke funktion), transport i forbindelse med tilsyn af egne hytter. Der skal foreligge en arbejdsbeskrivelse.

Tilsyn med udendørsanlæg, aktiviteter m.v. Udgift til kontorpersonale, træner/instruktør m.v. Løn i forbindelse med eget arbejde.

Tyverialarm

Der ydes tilskud til abonnement på tyverialarm.

Der ydes ikke driftstilskud til installering af tyverialarm.

 

 

Opdateret 27-09-2019

By- og Kulturforvaltningen