Spring til indhold

Løn- og ansættelsesvilkår

- lovens krav er, at der skal ansættes en leder på aftenskoler, eller evt. flere, men skolen afgør selv ledelsens nærmere udformnning og omfang.

Selvbetjening

Selvbetjeningsoversigt
Kontaktinformation
65 51 53 22

Fritid og Folkeoplysning

Husk altid at bruge Digital Post til personfølsomme oplysninger.

Reglerne for løn- og ansættelsesvilkår for ledere er beskrevet herunder. Det kan virke lidt kompliceret, men ved tvivl så kontakt Fritid og Eliteidræt

  1. Tilskuddet til ledelse beregnes som 13% af foreningens samlede udgifter til lærere i det pågældende tilskudsår. Er lederhonoraret mindre end 13% af lærerlønnen i det pågældende tilskudsår, kan der dog højst medregnes det aktuelle lederhonorar. 
  2. Bestyrelsen kan fastsætte hvilket arbejdstimetal, der skal danne grundlag for aflønning. 
  3. De anvendte timer til ledelse skal aflønnes i henhold til reglerne i bekendtgørelsen, d.v.s.:
    a. timelønnet, årlig arbejdstidsnorm højst 700 timer ekskl. ferie af lønnes med 192,06 kr. pr. arbejdstime à 60 min. (pr. 1/4 2015).
    b. deltids- eller fuldtidsbeskæftiget, aflønnes med mindst skalatrin S36 + ferietillæg og højst skalatrin S48 + tillæg. Derudover kan der ydes et engangsvederlag for særlig indsats.

Ansættelsesbrev
Der skal udfærdiges et ansættelsesbrev til lederne med angivelse af aflønning, ansættelsesperiode og beskæftigelsens omfang.

Ledere, der ansættes til ledelsesopgaver, der forventes at have et omfang på mere end 8 timer ugentligt over en længere periode, ansættes som deltids eller fuldtidsbeskæftiget.

Se i øvrigt også Ansættelsesbevisloven på dette link

Opsigelse
Opsigelsesvarslet fremgår ikke af bekendtgørelsen. Foreningen skal derfor i ansættelsesbrevet anføre opsigelsesvarsel fra såvel foreningen som fra le-deren. Opsigelsesvarslet kan dog ikke overstige Funktionærlovens opsigelsesvarsler.

Ved tidsbegrænset ansættelse ophører ansættelsesforholdet uden særligt varsel ved den aftalte periodes udløb. Der indsættes et opsigelsesvarsel ved opsigelse i ansættelsesperioden.

Administration
De foreninger, som kommunen foretager lønudbetaling for, skal indsende oplysninger om lederens aflønning til Fritid og Eliteidræt.

Ansvarsområde
Bestyrelsen og lederen bør aftale, hvilket ansvar og hvilke rettigheder lederen har. Det vil således normalt være bestyrelsen, der har tegningsret for foreningen, medens lederen får fuldmagt af bestyrelsen til at foretage de dag-lige økonomiske beslutninger inden for det aftalte budget.

Derudover bør det beskrives, hvilke funktioner lederen har i forhold til indkaldelse til generalforsamling, afholdelse af bestyrelsesmøde m.v.


Opdateret 30-11-2015

By- og Kulturforvaltningen