Spring til indhold

Krisehjælp til foreningslivet

By- og Kulturudvalget har den 24. marts 2020 drøftet tiltag ift. krisehjælp til fritids- og kulturlivet i Odense.

Udfordringer for Fritidslivet

By- og Kulturudvalget har på møde den 24/3 2020 drøftet Fritids- og Kulturlivets udfordringer ifbm. Covid19. Herunder kan I finde uddrag af sagen, som er direkte relateret til Fritid og Folkeoplysning.

Her kan du se sagen i sin helhed. - tryk på "Referat fra 24. marts 2020"

Vi henviser også til relevante artikler på DGIs hjemmeside om, hvordan man forholder sig til udmeldelser, aflysning m.m. samt beskrivelse af, hvordan foreninger og selvejende institutioner kan søge hjælp i de statslige hjælpepakker. 


Herunder har vi fremhævet de punkter som har direkte med de folkeoplysende foreninger at gøre. 

 

Tilskud og opkrævning af gebyr i nedlukningsperioden - fra udvalgsbehandlingen

Forvaltningen har meddelt foreninger og aftenskoler, at tilskuddene ikke bliver berørt af aflysning af aktiviteter og undervisning, og at der ikke bliver opkrævet gebyr i den periode, hvor der er lukket ned.

I forbindelse med finanskrisen for omtrent 10-15 år siden var den politiske vurdering, at det er svært direkte at kompensere enkelte foreninger økonomisk. Den politiske tilgang var dengang, at fokus skulle rettes mod at give "hjælp til selvhjælp". Denne tilgang og hjælp anvender forvaltningen fortsat i dag.

Fritid og Folkeoplysnings bemærkninger

Alle tider i kommunale faciliteter i nedlukningsperioden afbookes af Fritid og Folkeoplysning, hvilket betyder at der er ikke opkræves gebyr. Samtidig udbetales der fortsat tilskud til aftenskoler og foreninger, der skulle have afviklet undervisning/aktiviteter i perioden som hidtil, og som ikke kan aflyses uden omkostninger. 


Foreningshjælp - fra udvalgsbehandlingen

For foreningernes vedkommende vil en umiddelbar økonomisk bekymring være, om deres medlemmer opretholder kontingentbetalinger, eller om medlemmerne melder sig ud. Forvaltningen har ikke modtaget henvendelser omkring dette fra foreninger. Forvaltningen kan for nuværende etablere en hotline til besvarelse og hjælp til foreninger, som ønsker dialog og sparring fra kommunen.

I forhold til opgørelse af kommunalt medlemstilskud kan forvaltningen sikre, at beregningen foretages i forhold til normalsituationen og således udelader de måneder, hvor Covid-19 medfører ændringer i medlemstallet. Ydermere kan forvaltningen bistå med at udbetale tilskud forud. Endelig kan restbeløbet fra puljen Foreningspakken (0,6 mio. kr. pr. år) benyttes til at understøtte økonomisk udfordrede foreninger på baggrund af Covid-19. Puljen er på nuværende tidspunkt ca. 0,3 mio. kr.

Fritid og Folkeoplysnings bemærkninger

Fritid og Folkeoplysning henstiller til, at foreninger som er berettiget til medlemstilskud får indberettet medlemstal, så vi kan udbetale tilskuddet uagtet, at der ikke er indsendt regnskab, referat fra generalforsamlingen og aktivitetstimeplan. Det skal uploades senere, når situationen har normaliseret sig igen.

I forhold til puljen på de 300.000 kr. fra ForeningsPakken så vil Fritid og Folkeoplysning efter påske vende tilbage med nyt vedr. denne pulje. 

Hotlinen fungerer på den måde, at I kontakter jeres sædvanlige kontaktperson, som derigennem vil guide og bistå jer med jeres udfordring. Vores hovednummer er også åbent på tlf. 2051 1357, men vi henstiller til, at I så vidt muligt retter henvendelse til jeres normale kontaktperson. 

 

Aftenskoler - fra udvalgsbehandlingen

Aftenskolernes landsorganisationer har gjort opmærksom på risikoen for manglende kursusindtægter fra kursister, hvis tilmeldte deltagere afmelder undervisningen og ønsker tilbagebetaling af kursusgebyr. Aftenskolerne skal dække en vis andel af løn til både fastansatte undervisere og kontorpersonale. Forvaltningen har ikke modtaget information om, at dette er tilfældet. Restbeløbet fra puljen Foreningspakken (0,6 mio. kr. pr. år) kan ligeledes benyttes til at understøtte økonomisk udfordrede aftenskoler på baggrund af Covid-19. Puljen er på nuværende tidspunkt ca. 0,3 mio. kr.

Fritid og Folkeoplysnings bemærkninger

I forhold til puljen på de 300.000 kr. fra ForeningsPakken så vil Fritid og Folkeoplysning efter påske vende tilbage med nyt vedr. denne pulje.

  

Kommercielle sportsorganisationer - fra udvalgsbehandlingen

I Odense Kommune findes et antal kommercielle sportsorganisationer, som anvender Odense Kommunes faciliteter. Forvaltningen vil have mulighed for at udskyde deres betaling i et kvartal, såfremt nogle af disse måtte opleve likviditetsmæssige udfordringer.

 

Udskydelse af fakturaopkrævninger - fra udvalgsbehandlingen

For de kommunalt støttede fritids- og kulturaktører, som skal betale fakturaer, kan kommunen forlænge tidsfristen for betalinger. Dette kan for eksempel være i forbindelse med leje af lokaler og betaling for ydelser. En udskydelse af fakturabetalinger på op til 3 måneder vil alene have likviditetsmæssig karakter for Odense Kommune.

Fritid og Folkeoplysnings bemærkninger

Skulle der være behov for en forlængelse af betalingsfristen på baggrund af Covid19, så kan Fritid og Folkeoplysning kontaktes. 

Huslejeudsættelse - fra udvalgsbehandlingen 

I forlængelse af Økonomiudvalgets behandling 17. marts 2020 kan forvaltningen arbejde mod at sikre huslejeudsættelse for de lovligt kommunalt støttede foreninger og øvrige brugere, som betaler husleje til kommunen.

Fritid og Folkeoplysnings bemærkninger

Skulle der være behov for en udsættelse af huslejen på baggrund af Covid19, så kan Fritid og Folkeoplysning kontaktes. 

 

Allerede bevilgede tilskud fastholdes - fra udvalgsbehandlingen

I tilfælde af at tilskudsmodtagere rammes af udfordringer begrundet i Covid-19 kan forvaltningens tilgang til allerede bevilgede tilskud være, at det ikke fører til en ændring af tilskuddet. Der er tale om en udefra kommende udfordring, som ikke kunne forudses eller imødegås.

Fritid og Folkeoplysnings bemærkninger

Hvis foreningen har modtaget tilskud til f.eks. undervisning og denne aflyses på grund af Covid19, så kan tilskuddet beholdes, hvis instruktøren fortsat skal have løn. Der bliver ikke fremsat krav om tilbagebetaling. 
 

 

 


 

By- og Kulturforvaltningen