Spring til indhold

Spørgsmål og svar til det nye lyskryds ved Odensevej og Svendborgvej

Få svar på en række spørgsmål om projektet her.

Hvorfor omdannes krydset?

Ambitionen for Odense Kommunes Klimahandleplan er, at Odense skal være CO2-neutral i 2030. Det forudsætter bl.a., at der foretages flere bæredygtige ture med cykel, bus og tog. Bussen skal være et attraktivt alternativ til andre transportformer, og derfor ønsker Odense Kommune at fremme den kollektive trafik og derved også forbedre rejsetiden, når man tager bussen. Ombygningen af krydset ved Odensevej og Svendborgvej er et af de steder, vi konkret sætter ind for at fremme forholdene for busser.

 

Hvor mange busser skal køre på strækningen?

6-8 busser i timen i hver retning i tidsrummet kl. 06-23. 

 

Hvad er den tilladte hastighed i busgaden? 

Hastigheden i busgaden er 30 km/t.

Vil der komme omkørsler i forbindelse med projektet?

Ja, omdannelsen af krydset vil betyde en mindre omvej for beboere nord for jernbanen, der har ærinder syd for Circle K. De skal i stedet køre mod Odensevej og Hjallesegade for at komme i sydgående retning. 

 

Vil der komme mere trafik på Odensevej i forbindelse med signalanlægget?

Når der etableres signalanlæg, vil der formentligt komme mere trafik, fordi det bliver nemmere at komme til venstre ud på Svendborgvej sammenlignet med i dag. Til gengæld forsvinder trafikken fra de biler, der i dag kører til højre i krydset. Ombygningen af krydset vil altså med al sandsynlighed hverken betyde mere eller mindre trafik i krydset. 

Er der foretaget VVM af projektet?

Nej. Det er undersøgt, om der skal laves VVM på projektet, og det skal der ikke. 

Vil der komme mere støj på Odensevej? Er der lavet målinger eller beregninger på støj?

Der er ikke foretaget beregninger på støj på Odensevej. Det er ikke en del af proceduren ifm. anlæg af busstoppesteder at lave beregninger på støjen, da busstoppesteder de fleste steder i byen ligger tæt på beboelse. Odense Kommune oplever sjældent klager over støj fra busstoppesteder. 

Der kan forekomme mindre støjgener fra busserne i busgaden, men samtidig vil hastigheden i busgaden være meget lav. Det er planen at udskifte de resterende hybrid- og dieselbusser med støjsvage elbusser senest i 2027. 

 

Forslag: Kan busserne køre på Svendborgvej/Egelundsvej i stedet for Odensevej/Vinkelvej?

Busserne skal til og fra Hjallese Station og sikre omstigningsmuligheder til letbane og tog. Det er ikke muligt for busserne at komme til Hjallese Station fra Egelundsvej – de skal ind fra Vinkelvej. 

Der er foretaget en større undersøgelse med en trafiksikkerhedsrevisor hos Via Trafik. I den undersøgelse fremgik det, at en placering af busserne nord for stationen vil medføre, at busserne skal via Stationsvej til Odensevej, og her passerer Svendborgbanen i jernbaneoverskæringen, der ligger meget tæt ved Stationsvej. Med den nuværende udformning er det ikke muligt. Det vil kræve en omfattende ombygning med arealtilkøb og signalregulering af både krydset og jernbaneoverskæringen, og resultatet vil blive en kompliceret, uoverskuelig løsning, der let vil medføre øget risiko for uheld og forringet trafikafvikling på Odensevej. Det er desuden ikke muligt at have dobbeltrettet bustrafik på Egelundsvej og Stationsvej. 

Det er også blevet undersøgt, om bussen kan vende på Egelundsvej og komme til og fra stationen på den måde, men heller ikke dette kan lade sig gøre på grund af pladsforholdene på vejen. I givet fald skulle der eksproprieres, hvilket ville være en meget dyr løsning, som samtidig ville give en øget udgift til merkørsel for busserne, ligesom det ville betyde en længere gangafstand for passagererne. Odense Kommune har vurderet, at dette ikke er hensigtsmæssigt, når busserne i stedet kan komme til og fra stationen via Vinkelvej. 

Forslag: Kan busserne i stedet holde i højresvingsbanen på Svendborgvej og have busstoppested i det grønne område (øen)?

Det er mest hensigtsmæssigt at få busserne ind ad den lille lukkede del af Odensevej, som i projektet ændrer status til busgade, fordi busserne derved sparer en del rejsetid. Odense Kommune har en ambition om at flere ture i Odense skal være bæredygtige og fortages via cykel, bus, tog eller til fods. Et væsentligt parameter er at fremme den kollektive trafik, fx ved at forbedre rejsetiden med bus.

Hvorfor må man ikke svinge til højre fra Odensevej til Svendborgvej?

Der er foretaget en trafiktælling af krydset. Tællingen viser, at der forud for ombygningen af krydset er færre end 100 højresvingene biler i døgnet. Derfor prioriteres bussernes fremkommelighed i krydset frem for muligheden for at svinge til højre i bil. Løsningen er godkendt af Fyns Politi. 

 

Det er heller ikke muligt at etablere et tredje spor til en højresvingsbane i krydset. Det ville kræve inddragelse af mere areal, da der ikke er plads til tre spor i krydset, som det er i dag. Der ville altså skulle fældes flere af de gamle træer i den grønne ø samtidig med, at bunkeren skulle fjernes. Eller det ville kræve en ekspropriation ved tankstationen, som vil få store konsekvenser for denne virksomhed. Dette vil være en meget dyr løsning set i forhold til de relativt få højresvingende bilister, der kører igennem krydset i dag. 

 

Hvorfor orienteres der først om projektet i april, når anlægget starter i maj?

Der kan ikke orienteres om projektet, før det er godkendt af politi og vejmyndighed.

Selve buskørslen er vedtaget af By- og Kulturudvalget i forbindelse med vedtagelsen af Bynet 2021 i juni 2019. Forud for vedtagelsen var Bynet 2021, herunder bussernes rute i offentlig høring. Find mere information om Bynet 2021 her. På siden kan du se de enkelte ruter, afgangstider og stoppesteder i dit område. 

 

Hvad indeholder projektet med supercykelstier på Svendborgvej?

Projektet afventer godkendelse af myndighederne. Så snart projektet er godkendt, vil beboere og erhverv modtage en nærmere orientering om projektet i deres e-boks. Læs mere om projektet med at etablere supercykelsti på Svendborgvej, Odensevej og Hjallesevej her

 

Kontakt 

Har du yderligere spørgsmål til projektet, er du velkommen til at kontakte projektleder Ahmed H Hussan

By- og Kulturforvaltningen