Spring til indhold

Grundejerens opgave

Se hvad der er dine opgaver i forbindelse med snerydning og grusning .

Grundejerne har følgende snerydnings- og grusningsopgaver:

  • Fortov og sti ud for ejendommen
  • Indgange og trapper
  • Adgang til postkasse
  • Adgang til affaldsbeholder og pladsen omkring denne

En beskeden indsats fra hver enkelt grundejer hjælper de mennesker, som skal ud i vinterføret. Det gælder både folk, der færdes på fortovene og dem, som i kraft af deres arbejde, skal færdes på grunden. Postbude og renovationsarbejdere besøger mange husstande hver dag. Deres arbejde bliver langt mere risikofyldt, hvis de skal udføre deres arbejde på glatte fortove, indkørsler og trapper.

 
I yderste konsekvens kan manglende snerydning og grusning medføre, at posten udebliver, eller affaldsholderen ikke bliver tømt. 

 

Vinterregulativ - se hvad du som grundejer skal gøre, når sneen falder
 
På private fællesveje 
 
Her skal grundejerne snerydde og glatførebekæmpe både fortov og kørebane. 

 

By- og Kulturforvaltningen