Spring til indhold

Trafiksikkerhed

Nøgletal på udviklingen i trafiksikkerheden i Odense.

Det langsigtede mål med Odense Kommunes arbejde med trafiksikkerhed er, at ingen dør eller kvæstes på kommunens veje.

 

Grafen her viser, at uheldsudviklingen i Odense stort set følger målet om, at antallet af dræbte og tilskadekomne i trafikken skal falde med mindst 50% fra 2010 til 2020. Dog med en lille stigning i antallet af uheld fra 2018 til 2019.

Graf over udviklingen i antallet af registrerede personskadeuheld

 

  • I 2019 har politiet registreret 860 uheld. Generelt registrerer politiet kun 8-12% af alle uheld. Dog registrerer Politiet stort set alle uheld med personskade, hvilket betyder, at det er de mange materielskadeuheld og solouheld, som ikke registreres. 
  • Der er fortsat mange uheld. Dog er antallet af personskadeuheld generelt faldene. 
  • Der har været en mindre stigning i antallet af dræbte i trafikken i 2019 sammenlignet med 2018. Der er i 2019 registreret fem dræbte i trafikken på Odense Kommunes vejnet, 44 alvorligt tilskadekomne og 32 lettere tilskadekomne.
  • Hvad angår personskadeuheld, ligger Odense lavt i forhold til andre store byer, både når det gælder absolutte tal og antal pr. indbygger. 
 
Graf over udviklingen i personskadeuheld pr indbyggere 

 

Fakta om de politi-registrerede uheld i Odense

  • Halvdelen af alle registrerede uheld sker fortsat i kryds.
  • De to hyppigste uheldssituationer med personskade i Odense er venstresving ind foran medkørende og påkørsel bagfra. De udgør henholdsvis 12% og 10% af personskadeuheldene.
  • Det er fortsat de unge mellem 16 og 26 år, som er overrepræsenterede i uheldsbilledet. Særligt skiller de 18-21-årige sig ud. 
  • Der registreres generelt meget få skolevejsuheld i Odense. I perioden 2010-2019 er der således registreret i alt 31 skolevejsuheld. I 2019 er der registreret 5 skolevejsuheld. Ud af de 31 skolevejsuheld er kun fire med personskade til følge.
  • I 2019 er der registreret 64 uheld på en lokalitet med vejarbejde. I perioden 2015-19 er der i alt registreret 230 uheld på lokaliteter med vejarbejde, hvilket svarer til 7,5% af alle uheld. Der er registreret personskade i 6% af uheldene ved vejarbejde.  
  • I Odense er der spiritus involveret i 5,1% af uheldene. På landsplan er dette tal ca. 11%. Uheld med spiritus har en svagt faldende tendens i Odense. I 2019 er der registreret 44 uheld, hvor en af parterne var spirituspåvirket. I hele uheldsperioden er der registreret 236 uheld, hvor der er spiritus involveret.

Datakilde: Politiregistrerede trafikuheld i Odense – dataudtræk fra Vejman.dk

 

Se flere nøgletal for trafik og mobilitet i Odense her:

Bilture og bilejerskab i Odense

Cykeltrafik i Odense

Cyklisternes tilfredshed

Børns transportvaner i Odense 

Transportvaner til børnehuse

Transportvaner til skole

Unges transportvaner i Odense

Odenseanske gymnasieelevers transportvaner

Pendling ind og ud af Odense

By- og Kulturforvaltningen