Bekendtgørelse om parkering i Odense kommune

Læs parkeringsbekendtgørelsen.

I medfør af færdselslovens § 92, stk. 1, og § 92 C, stk. 4, bestemmes herved af vejbestyrelserne med samtykke fra politiet som gældende for Odense Kommune for gade, vej, plads eller lignende, der er åben for almindelig færdsel.

§ 1

Ved parkeringsplads forstås i denne bekendtgørelse ikke alene de med parkeringstavler afmærkede pladser men tillige andre steder, hvor der ved striber eller afvigende belægning er afmærket parkeringsbane eller parkeringsbåse.

§ 2

Stk. 1. Påhængsredskaber, frakoblede påhængs- og sættevogne, havarerede eller ubrugbare køretøjer eller lignende samt campingvogne må ikke parkeres ud over 12 timer.
På parkeringspladser er enhver parkering af frakoblede campingvogne forbudt.
Stk. 2. Biler, hvis tilladte totalvægt overstiger 3500 kg (lastbiler, busser og lignende), samt påhængskøretøjer med en totalvægt over 750 kg må ikke parkeres i tidsrummet mellem kl. 19.00 og kl. 07.00, medmindre det ved særlig bekendtgørelse er tilladt på bestemte veje og pladser.

§ 3

På parkeringspladser er det forbudt at henstille håndvogne, knallerter samt 2- og 3-hjulede cykler, såfremt der ikke er indrettet særligt afmærkede pladser eller stativer til sådanne.
Såfremt der på en parkeringsplads er afmærket båse til solomotorcykel, må knallerter dog henstilles i disse.

§ 4

Det er forbudt at foretage standsning eller at parkere - helt eller delvis - på fortov, medmindre det ved afmærkning på stedet er tilkendegivet, at parkering er tilladt.
Forbuddet gælder ikke for cykler og knallerter.

§ 5

Stk. 1. På offentlige parkeringspladser eller i andre offentlige områder, der er åbne for almindelig færdsel, og hvor der er opstillet parkometre jf. stk. 2, skal der betales for parkering som angivet på parkometrene, ligesom brugsanvisning skal følges.

Stk. 2. Ved parkometer forstås i denne bekendtgørelse enten:

1. En automat, der er opstillet ved parkeringsbåsen og som ved en viser eller ved tal (timer/minutter) angiver det betalte tidsrum for parkeringen eller
2. en billetautomat (parkomat) der omfatter alle båse på parkeringspladsen eller området, og som ved betaling udsteder en parkeringsbillet med angivelse af det tidspunkt, hvortil der er betalt for parkering.

Stk. 3. Parkeringsbilletten kan kun anvendes til de parkeringsområder, hvortil den er udstedt. Parkeringsbilletten skal anbringes umiddelbart inden for forruden eller en af fordørenes ruder, og der må ikke på de nævnte steder findes andre parkeringsbilletter end den der benyttes ved parkeringen. Parkeringsbilletten skal tydeligt kunne læses udefra.

Stk. 4. Bliver en plads ledig inden udløbet af den tid, der er betalt for, kan den resterende tid benyttes af et efterfølgende køretøj uden betaling - på områder med billetautomat (parkomat) dog kun ved overdragelse af parkeringsbilletten.

Stk. 5. Senest ved udløbet af den tid, for hvilken der er betalt, skal køretøjet været fjernet. En forlængelse af parkeringsperioden ved at betale yderligere afgift kan dog ske så længe den højst tilladte parkeringstid ikke overskrides.

Stk. 6. Fritaget for betaling er biler, der er forsynet med en af kommunen udstedt gyldig tilladelse til afgiftsfri parkering. Tilladelsen skal anbringes umiddelbart inden for forruden eller en af fordørenes ruder, og den skal tydeligt kunne læses udefra. Fritaget for betaling er tillige:
1. Biler, der er forsynet med invalideskilt,
2. køretøjer, der anvendes til vejarbejde, såfremt parkeringen er nødvendig af hensyn til arbejdet,
3. biler tilhørende brandvæsen, redningskorps og politi,
4. motorcykler,
5. hyrevogne på afmærkede hyrevognspladser.

§ 6

De begrænsninger for standsning og parkering, som er markeret ved skilte eller anden afmærkning, ændres ikke ved de denne bekendtgørelse indeholdte bestemmelser.

§ 7

På veje, hvor der er etableret tidsbegrænset parkering, er køretøjer forsynet med en af kommunen udstedt gyldig tilladelse til området fritaget for tidsbegrænsningen. Tilladelsen skal anbringes umiddelbart inden for forruden eller en af fordørenes ruder, og den skal tydeligt kunne læses udefra.

§ 8

For overtrædelse af denne bekendtgørelse pålægges der afgift i medfør af færdselslovens § 121.

§ 9

Bekendtgørelsen træder i kraft den 22. januar 2001. Samtidig ophæves politibekendtgørelsen af 11. september 1993 om parkering i Odense Kommune.

 

Bekendtgørelse om tung parkering


De i bekendtgørelse om parkering i Odense Kommune af 22. januar 2001 i § 2, stk. 2, nævnte køretøjer kan i Odense Kommune i tidsrummet mellem kl. 19.00 og kl. 07.00 parkeres på følgende steder:

I centrum:

Ørstedsgade, Fjordsgade - syd for Rugårdsvej, Lerchesgade, Kottesgade, Enggade, Kildemosevej.

Nordøstlige del:

Petersmindevej, Østbirkvej i Seden.

Nordvestlige del:

Højager og Egestubben i Næsby - dog ikke vænget fra nr. 7-17. Thulevej og Hans Egedes Vej i Tarup.

Sydvestlige del:

Hvidkærvej i Dyrup.

Sydlige del:

Egelundsvej og Rolundvej i Hjallese.

Sydøstlige del:

Klokkestøbervej mellem Munkebjergvej og Billedskærervej. Billedskærervej fra Rødegårdsvej til Klokkestøbervej. Tagtækkervej, Børstenbindervej, Peder Skrams Vej, Ove Gjeddes Vej, Peder Wessels Vej. Denne bekendtgørelse træder i kraft den 22. januar 2001.
Samtidig ophæves politibekendtgørelse af 11. september 1993.

ODENSE BYRÅD
den 13 / 12 - 2000

 

Opdateret 28-11-2017

By- og Kulturforvaltningen