Spring til indhold

Renovering af Nørregade, Dansestræde og Gravene

Nørregade fra Fisketorvet, Dansestræde og Gravene renoveres

Status, 31. marts 2023: Arbejdet i Gravene, Dansestræde og en mindre del af Nørregade går i gang den 19. april

 

Som det første går entreprenøren i gang med at sætte skilte og afspærring op. Arbejdet planlægges at være færdigt før sommerferien.

 

Adgang til området, parkering og varelevering

Odense Kommune har godkendt, at:

 • der fra uge 16 til og med uge 26 spærres for biler. Det er stadig muligt for fodgængere at færdes i området
 • der kan være behov for at udføre visse opgaver som weekendarbejde
 • arbejdet starter i krydset Nørregade/Gravene og tager 1 måneds tid. Herefter arbejdes der i Gravene ud for området med udeservering, og til sidst i Gravene (i indkørslen fra Asylgade) og i Dansestræde
 • der etableres mulighed for varelevering i Nørregade Nord – over for Odense Slot.

Der tilbydes erstatningsparkeringspladser til dem, som i forvejen har parkeringsplads med adgang fra Dansestræde. Arkil kontakter direkte administratorerne af de respektive p-pladser.

Spørgsmål til erstatningsparkering, varelevering og affaldshåndtering

De endelige aftaler om erstatningsparkering vil være indgået, inden området spærres af.

 

Har du spørgsmål til erstatningsparkering, varelevering og affaldshåndtering, kan du kontakte formand Henrik Juul Storm-Christensen fra Arkil på tlf. 20 69 46 18.

 

 

Status, marts 2023: Udbedring af fejl og mangler i Nørregade, Dansestræde og Gravene

 

Renoveringen af Nørregade-området blev færdig sidste år efter en længere periode med anlægsarbejde i området. Forvaltningen har fået mange roser for resultatet fra besøgende, beboere og erhvervsdrivende.

I forbindelse med det udførte arbejde konstaterede Odense Kommune forskellige fejl og mangler, som nu udbedres.

 

Udbedringsarbejde

Belægningen har sat sig nogle steder i Nørregade og Dansestræde – blandt andet omkring dækslerne og vandrenderne.

I Gravene har der vist sig at være fejl i leverancen af granit, som nu bliver udbedret.

Det er ærgerligt, at vi nu skal til at arbejde i området igen, men det er desværre nødvendigt for at undgå gener på et senere tidspunkt.

 

Arbejdet bliver først udført nu, da det ikke kan udføres i vinterperioden, og da vi ønskede at frede området i turistsæsonen 2022.

 

Arbejde i etaper

Entreprenøren har udarbejdet en plan for udbedring af fejl og mangler, og det kommer til at foregå i etaper. Planen er godkendt af Odense Kommunes vejmyndighed og ser således ud:

1. etape ”Mindre udbedringer i Nørregade og Dansestræde”: Start 6. marts til påske (primo april)
2. etape ”Belægningen i Gravene lægges om”: Forventet start i slutningen af april

Skiltene i området vil blive justeret så hurtigt, det kan lade sig gøre.

Siden opdateres inden, arbejdet med Gravene går i gang.

 

 

Status, september 2022: Justering af skilte i området

Nu har området været åbent nogle måneder, og alle har skullet vænne sig til den nye måde at færdes på. Ikke alt foregår helt efter hensigten.

Odense Kommune har modtaget bemærkninger til trafikanternes adfærd fra beboere og erhverv, og Odense Kommunes Vejmyndighed og Fyns Politi har derfor besluttet at foretage nogle justeringer.

Det betyder overordnet:

 • Parkeringsbanen med 15 minutters tidsbegrænsning bevares
 • Venstresvingsforbud fra Nørregade mod Asylgade gælder fremover kun for lastbiler
 • Cykling i hele området er tilladt døgnet rundt – på Fisketorvet dog kun mellem kl. 21 og 9.00

Når det er sagt, er det generelle indtryk godt. Der er plads til fodgængere, cyklister og lokal biltrafik. Politiet og P-Nord vil tage sig af overtrædelser af forbuddene, så alle kan være der.

 

Trafikalforanstaltninger i Nørregade/Slotsgade

For at forbedre trafiksikkerheden etableres der hævede flader i Nørregade ud for slottet og i Slotsgade – begge steder, hvor der i dag er fodgængerfelter. De markeres med taktile fliser (dvs. fliser med knopper eller lign.), så det er let for svagtsynede at orientere sig. Hastigheden bliver 30 km/t.
Desuden anlægges en helle i svinget Asylgade/Slotsgade.

Ændringerne foretages i løbet af efteråret.

 

 

Åbning 2. april 2022

Nørregade, Gravene og Dansestræde har nu gennemgået sin forvandling. Det fejrer vi med torvedag på H.C. Andersens fødselsdag, lørdag den 2. april.

Kom og vær med, når by- og kulturrådmand Søren Windell åbner gaden sammen med repræsentanter fra Nørregadeområdet. Tiny Band og H.C. Andersen Paraden underholder, og gadens butikker står klar ved deres boder.

 

Se invitation

 

 

Status, 28. februar 2022

Vi har i tråd med den udmeldte tidsplan haft aflevering af området med entreprenøren den 24. februar.

 

Belægningsarbejdet er færdigt, men der må ikke køres på de nylagte arealer endnu. Området skal fuges med en fast fuge for, at belægningen kan holde til kørsel med tunge køretøjer. Dette arbejde kan kun udføres ved forårstemperaturer. Det er dog lykkedes med den nuværende vejrsituation at få fremrykket dette arbejde, så det udføres i løbet af marts. Det betyder, at perioden for beboere med erstatningsparkering og ændrede adgangsforhold forlænges til udgangen af marts.

Desuden opsættes trafikregulerende skilte, som er godkendt af Fyns Politi og Odense Kommunes vejmyndighed. Vi vil i de kommende måneder iagttage, om området bruges som tiltænkt, og om størrelse og placering af skilte skal justeres. Vi vil derfor foretage en evaluering og eventuel justering senere på året.

 

Indvielse 2. april 2022

Odense Kommune og Cityforeningen planlægger en markering af det nyrenoverede område den 2. april. Vi håber, I vil hjælpe med at gøre markeringen festlig. Der kommer mere information om indvielsen senere.

 

 

Status, 20. december 2021

Da VandCenter Syds ledningsarbejde i Dansestræde har været mere kompliceret end forudsat sammenholdt med problemer med at få tilstrækkeligt mandskab, har entreprenøren udarbejdet en revideret tidsplan, som vi nu styrer efter:

Nørregade

Nørregade er nu fuldt åbent, og der mangler kun lidt arbejde med tilgængelighedsmarkeringer, opsætning af affaldsspande og cykelstativer, beplantning og udbedring af belægningen i mindre områder. Dette bliver færdigt i midten af januar.

Heller i Nørregade/Asylgade udføres i foråret, når vejret er til asfaltarbejde.

Dansestræde

VandCenter Syd er færdige med renovering af ledningsanlægget, og arbejdet med at lægge ”bløde ledninger” er pt. i gang. Belægningsarbejdet går i gang i uge 51 og bliver færdigt midt i februar.

Gravene

I Gravene fortsætter VandCenter Syds arbejde mod Asylgade. Samtidigt er belægningsarbejdet på pladsen ved Gravene i gang. Dette arbejde gøres færdigt midt i januar. Den sidste del af Gravene mod Asylgade forventes færdigt midt i februar.

Odense kommune sørger for at forlænge perioden for beboere med erstatningsparkering tilsvarende.

Odense kommune beklager de ulemper, vi påfører området, og vi gør alt, hvad vi kan for at mindske generne for de erhvervsdrivende.

Trafikale forhold

 • Gravene og Dansestræde er spærret for trafik ved Asylgade
 • Ingen adgang til og parkering i Dansestræde og Lille Dansestræde – find evt. parkering på Odense Rundt
 • Varelevering, både ind – og udkørsel, sker fra Nørregade over for Odense Slot, alternativt kan jernpladevej på Fisketorvet benyttes via Stålstræde

 

Håndtering af affald

 • Affaldscontainere i Nørregade nord for Gravene skal køres ad Nørregade, hvor belægningen nu er færdig, til arealet over for slottet, hvorfra Odense Renovation vil tømme dem
 • Affaldscontainere i Dansestræde og Gravene skal fortsat køres ud foran ejendommen og vil blive transporteret gennem arbejdsområdet af entreprenøren

Se faseplan

 

 

 

Spørgsmål til renoveringsprojektet 

 

Du kan også orientere dig på siden med spørgsmål og svar - den opdateres løbende.

 

 

Tidligere nyheder fra projektet

Status, 16. november 2021: Åbning af Nørregade til Fisketorvet og det øvrige gågadenet

Projektet er nu så langt, at Nørregade har fået belægning på stort set hele strækningen, og det store byggepladshegn er rykket ned i enden mod slottet. Der vil forsat være passage for fodgængere på begge sider af hegnet. Det resterende belægningsarbejde samt opsætning af bl.a. cykelstativer og bænke forventes færdigt i uge 49.

 

Trafikale forhold

 • Gravene og Dansestræde er spærret for trafik ved Asylgade
 • Ingen adgang til og parkering i Dansestræde og Lille Dansestræde – find evt. parkering på Odense Rundt
 • Varelevering, både ind – og udkørsel, sker fra Nørregade over for Odense Slot
 • Affaldscontainere sættes frem som sædvanligt. Entreprenøren sørger for at køre dem hen, hvor Odense Renovation kan komme til

 

Status, 28. oktober 2021: Opgravninger i Nørregade

Dele af den belægning, der netop er lagt i Nørregade, er ved at blive gravet op. Det sker i forbindelse med et tidligere og oprindeligt planlagt ledningsarbejde i området. Ledningsejeren og entreprenøren, der står for udførelsen af Nørregadeprojektet, er desværre netop blevet opmærksomme på, at det er nødvendigt at grave op flere steder end først antaget for at få etableret 10 kV kabler.

Arbejdet ændrer ikke på, at det store byggepladshegn i Nørregade vil være fjernet og stort set hele anlægsarbejdet her er færdigt til den 15. november som planlagt. Der kan dog være enkelte, mindre afspærrede områder, som mangler at blive lukket til med belægning.

Vi gør alt fra forvaltningens side for at fastholde den eksisterende færdiggørelsesplan for projektet.

 


Weekendarbejde fra lørdag den 16. oktober til og med søndag den 28. november

Odense Kommune har givet entreprenøren i Nørregade dispensation til at arbejde i weekenden fra lørdag den 16. oktober til og med søndag den 28. november mellem 07.00-16.00.

Arbejdet omhandler belægningsarbejde med klinker og granitsten. Entreprenøren tager størst muligt hensyn til omgivelserne i forbindelse med arbejdet, og skæring af klinker og granitsten vil først ske efter kl. 8.00.

Dispensationen er givet for at sikre, at anlægsarbejdet afsluttes inden for tidsplanen til gavn og glæde for beboere, erhvervsdrivende, handlende og besøgende i gaden.

Henrik, som er formand på pladsen i weekenden, kan kontaktes på tlf. 20694618, hvis der opstår problemer

Vi beklager de gener, arbejdet måtte medføre.


Oktober 2021

Arbejdet med at renovere belægningerne er i fuld gang. Et arbejde, som også indebærer ny beplantning og nyt byudstyr.

VandCenter Syd arbejder fortsat på at renovere og udbygge kloaksystemet, så det ubesværet kan håndtere de store nedbørsmængder.

I Nørregade - fra Fisketorvet til Gravene - er byggehegnet nu blevet flyttet, så der er bedre plads til de besøgende i gaden. Det har betydet, at vi har kunnet åbne for det centrale affaldssug, som nu kan bruges af både beboere og erhvervsdrivende i gaden. Information om affaldssuget er sendt til de berørte med digital post.

Entreprenørens arbejde har vist sig at være mere komplekst og har grebet mere om sig end først antaget:

 • Der er fundet en større mængde beton, som engang blev anvendt til den sporvogn, der har kørt i Nørregade
 • For at undgå unødige opgravninger af Nørregade i de kommende år er anlægsarbejdet koordineret med andre arbejder (bl.a. affaldssug og andre ledningsejere). Uregistrerede ledninger af forskellig art har forsinket fremdriften
 • Selv om kloaksystemet har været undersøgt og grundigt projekteret inden opstart af anlægsarbejdet har der i et gammelt område som Nørregade alligevel været ukendte kloakforhold. F.eks. har spildevandsledninger i store dybder forsinket fremdriften
 • Generet er det i bygge- og anlægsbranchen vanskeligt at få kvalificeret arbejdskraft. Dette har også været årsag til manglende fremdrift i projektet

Ny tidsplan

På baggrund af ovenstående forhold har det ikke været muligt at overholde den oprindelige tidsplan, og der er derfor aftalt en ny tidsplan med rådgiver og entreprenør.

Den er delt op i følgende faser:

1. Nørregade bliver færdig 15. november – det er den største del af projektet
2. Gravene fra Nørregade til Asylgade bliver færdig 17. december
3. Dansestræde bliver færdig 15. januar.

 

Information og parkering i området

I løbet af juni og juli gør Odense Kommune en ekstra indsats for at fortælle, at butikkerne fortsat er åbne, og at henvise til dem.

Det sker med:

 • Henvisningsskilte
 • Små skilte med information om, at butikkerne er åbne - placeret på byggehegnet
 • Store skilte med samme tekst - placeret på byggehegn og på betonklodser i området (ved gadekryds)
 • Flyers til kunderne i butikkerne med information om parkeringsmuligheder i området

Vi har netop fået tilladelse til at udvide parkeringslommen ved Domino's Pizza og Odense Chokoladehus i anlægsperioden.

Der bliver vareleveringslomme i anlægsperioden i Nørregade Nord.

 

Februar 2021

Der foreligger nu en faseplan for arbejde. Faserne bliver løbende opdateret med datoer.

Fase 1 (blå): fra uge 3 

Fase 1 a (grøn)

Fase 2 (orange)

 

Januar 2021

Renoveringen går i gang fra uge 3, hvor VandCenter Syd går i jorden i Nørregade med deres ledningsrenovering. De starter i Nørregade syd ved Fisketorvet og arbejder sig op mod Odense Slot. Der etableres også affaldssug i denne fase. Første fase forventes færdig i løbet af sommeren.

 

Nørregade (syd) lukkes for trafik ved Gravene og ved overgangen til Odense Slot, mens arbejdet står på.

 

Der er stadig muligt at køre ind på Gravene fra Asylgade, ligesom Dansestræde stadig er åben.

 

Adgang til de private p-pladser i Dansestræde er også stadig åben.

 

Øvrige etaper for renoveringen vil fremgå af siden, når vi kender den nøjagtige dato.

 

November 2020

Der har været afholdt møde med erhvervsdrivende i projektområdet den 25. november. Der kom mange gode spørgsmål, som vi vil samle på en side med "Spørgsmål og svar om renoveringen".

 

Se optagelsen fra mødet her. Optagelsen af mødet varer cirka en time, og det er muligt at spole. Du kan også se præsentationen som pdf i stedet.

 

November 2020

Corona-situationen betyder, at Odense Kommune har valgt at informere generelt om projektet her på hjemmesiden. Der vil dog blive afholdt et digitalt møde med erhverv i området for at orientere om varelevering, adgang til butikker i anlægsperioden osv. Erhvervsdrivende i området bliver inviteret via e-boks i midten af november. Mødet forventes afholdt i slutningen af november.

 

Efter mødet vil hjemmesiden igen blive opdateret med relevant viden fra mødet, som alle kan orientere sig i.

Hvis anlægsfasen giver anledning til yderligere og mere specifik kommunikation, tager vi direkte kontakt til dem, der berøres eller er særlige interessenter.

 

August 2020

Odense Byråd har den 19. august 2020 bevilliget økonomi til projektet. Selve projektet har opstart i begyndelsen af 2021.

Dekorativt billede

Se projektet og læs mere om "Renovering af Nørregade (syd), Gravene og Dansestræde

 

Læs baggrunden for renoveringen

By- og Kulturforvaltningen