Spring til indhold

Værnemidler (forklæder, kitler, masker og handsker)

Om værnemidler og hygiejne.

Værnemidler omfatter udstyr, der bæres af personale, og som har til formål at beskytte personalet imod smitte med mikroorganismer, og forhindre personalet i at videregive smitte. 

 

Engangsforklæde

Engangsforklæder/plastforklæder skal anvendes ved særlige arbejdsopgaver hos borgeren (se nedenfor), uanset om man bærer arbejdsdragt eller anvender eget tøj på jobbet.

 

Beskyttelse af arbejdsdragten/eget tøj 
Arbejdsdragten er det tøj, man bærer under løsning af arbejdsopgaver - også hvis det er ens eget tøj.

Arbejdsdragten er ikke et personligt værnemiddel og er derfor ikke beregnet til at beskytte ved særlige procedurer. Arbejdsdragten skal beskyttes af et engangsplastforklæde eller en engangsovertrækskittel ved arbejdsopgaver/procedurer, hvor der er risiko for

 • Forurening
 • At den bliver våd
 • At den er udsat for stænk og sprøjt. 
 
Engangsplastforklæde anvendes for at forebygge forurening af arbejdsdragten og dermed kontaktsmitte. Engangsplastforklæde skal kasseres straks efter brug. 
Ved aftagning af engangsplastforklædet skal man være opmærksom på ikke at berøre den forurenede yderside. Håndhygiejne udføres, når engangsplastforklædet er taget af. 
 
Læs de Nationale Infektionshygiejniske Retningslinjer fra Statens Seruminstitut her (side 21, 22 og 23 om arbejdsdragt og værnemidler)
 

Særligt i forhold til brug af plastforklæder:

 • Skal anvendes når der er risiko for forurening af arbejdsdragten
 • Skal anvendes ved arbejde i afdelingskøkkener og ved udportionering af mad
 • Skal anvendes ved vådt arbejde
 • Kan anvendes under isolation, når kontakt til smitstof begrænses til hænder og forklædets dækningsområde

Man skal derud over være opmærksom på at anvende forklæde ved køkkenarbejde og tilberedning af mad. I situationer omkring måltidet, hvor der er risiko for at få sprøjt og stænk på sin arbejdsdragt/eget tøj kan stofforklæder anvendes i stedet for engangsforklæder – og stofforklæder skal vaskes dagligt.

Ud over at ovenstående retningslinjer og principper skal overholdes, er det vigtigt, at man foretager en individuel konkret vurdering af nødvendigheden af at anvende engangsforklæde -  i forhold til borgerens situation, opgavens karakter og omfang - sammenholdt med risikoen for at blive forurenet på sit arbejdstøj.    

 

Overtrækskittel

 • Skal virke som barriere for mikroorganismer og være væsketæt
 • Overtrækskitler er engangskitler og kasseres straks efter brug
 • Skal dække uniformen til under knæhøjde og have en ærmelængde der sikrer at handskerne dækker den nederste del af ærmet
 • Anvendes under isolation, når plastforklæde ikke er tilstrækkeligt
 • Læs de Nationale Infektionshygiejniske Retningslinjer fra Statens Seruminstitut her (side 21, 22 og 23 om arbejdsdragt og værnemidler)

Masker og åndedrætsværn

 • Masker skal være af non-woven materiale
 • Masker uden visir anvendes, hvor der er risiko for dråbesmitte
 • Masker med visir anvendes, hvor der er risiko for stænk og sprøjt med blod, pus, sekret eller ekskret
 • Masker er engangsmasker og kasseres straks efter brug
 • Åndedrætsværn anvendes i forbindelse med særlige isolationsregimer.
 • Vask eller desinficer hænder efter fjernelse af maske eller åndedrætsværn

Se under instruktion for MRSA

 

Handsker

Serveringsforklæder

 • Ved arbejde i afdelingskøkkener og ved udportionering af mad bæres plasticforklæde

Referencer

 • Råd og anvisninger om desinfektion i sundhedssektoren 7. reviderede udgave 2004 Det Centrale Afsnit for Sygehushygiejne, SSI
 • Råd og anvisninger om forholdsregler ved isolation og pleje af patienter med smitsomme sygdomme 3. udg. 1996 Det Centrale Afsnit for Sygehushygiejne, SSI
 • DS 2451-5 Styring af infektionshygiejne i sundhedssektoren-Del 5: Krav til perioperativ infektionsprofylakse 2001
 • DS 2451-2 Styring af infektionshygiejne i sundhedssektoren-Del 2: Krav til håndhygiejne 2001
 • DS 2451-8 Styring af infektionshygiejne i sundhedssektoren-Del 8: Krav til vask og håndtering af tekstiler til flergangsbrug 2001
 • BEK nr. 198 af 22/03/2001 Bekendtgørelse om fødevarehygiejne

Borgmesterforvaltningen