Spring til indhold

Værnemidler (forklæder, kitler, masker og handsker)

Om værnemidler og hygiejne.

Værnemidler omfatter udstyr, der bæres af personale, og som har til formål at beskytte personalet imod smitte med mikroorganismer, og forhindre personalet i at videregive smitte. 

 

Engangsforklæde

Engangsforklæder/plastforklæder skal anvendes ved særlige arbejdsopgaver (se nedenfor), uanset om man bærer arbejdsdragt eller anvender eget tøj på jobbet.

 

Beskyttelse af arbejdsdragten/eget tøj 
Arbejdsdragten er det tøj, man bærer under løsning af arbejdsopgaver - også hvis det er ens eget tøj.

Arbejdsdragten er ikke et personligt værnemiddel og er derfor ikke beregnet til at beskytte ved særlige procedurer. Arbejdsdragten skal beskyttes af et engangsplastforklæde eller en engangsovertrækskittel ved arbejdsopgaver/procedurer, hvor der er risiko for, at den:

 • bliver forurenet
 • bliver våd
 • bliver udsat for stænk og sprøjt. 
 
Engangsplastforklæde anvendes for at forebygge forurening af arbejdsdragten og dermed kontaktsmitte. Engangsplastforklæde skal kasseres straks efter brug. 
Ved aftagning af engangsplastforklædet skal man være opmærksom på ikke at berøre den forurenede yderside. Håndhygiejne udføres, når engangsplastforklædet er taget af. 
 
Læs de Nationale Infektionshygiejniske Retningslinjer fra Statens Seruminstitut her (side 21, 22 og 23 om arbejdsdragt og værnemidler)
 

Særligt i forhold til brug af plastforklæder:

 • Skal anvendes når der er risiko for forurening af arbejdsdragten
 • Skal anvendes ved arbejde i afdelingskøkkener og ved udportionering af mad
 • Skal anvendes ved vådt arbejde
 • Kan anvendes under isolation, når kontakt til smitstof begrænses til hænder og forklædets dækningsområde

Man skal derud over være opmærksom på at anvende forklæde ved køkkenarbejde og tilberedning af mad. I situationer omkring måltidet, hvor der er risiko for at få sprøjt og stænk på sin arbejdsdragt/eget tøj kan stofforklæder anvendes i stedet for engangsforklæder – og stofforklæder skal vaskes dagligt.

Ud over at ovenstående retningslinjer og principper skal overholdes, er det vigtigt, at man foretager en individuel konkret vurdering af nødvendigheden af at anvende engangsforklæde -  i forhold til borgerens situation, opgavens karakter og omfang - sammenholdt med risikoen for at blive forurenet på sit arbejdstøj.    

 

Overtrækskittel

 • Skal virke som barriere for mikroorganismer og være væsketæt
 • Overtrækskitler er engangskitler og kasseres straks efter brug
 • Skal dække uniformen til under knæhøjde og have en ærmelængde der sikrer at handskerne dækker den nederste del af ærmet
 • Anvendes under isolation, når plastforklæde ikke er tilstrækkeligt
 • Læs de Nationale Infektionshygiejniske Retningslinjer fra Statens Seruminstitut her (side 21, 22 og 23 om arbejdsdragt og værnemidler)

Masker og åndedrætsværn

 • Masker skal være af non-woven materiale
 • Masker uden visir anvendes, hvor der er risiko for dråbesmitte
 • Masker med visir anvendes, hvor der er risiko for stænk og sprøjt med blod, pus, sekret eller ekskret
 • Masker er engangsmasker og kasseres straks efter brug
 • Åndedrætsværn anvendes i forbindelse med særlige isolationsregimer.
 • Vask eller desinficer hænder efter fjernelse af maske eller åndedrætsværn

For konkret brug se afsnit om de enkelte smitsomme sygdomme i indholdsfortegnelsen.

 

Handsker

Serveringsforklæder

 • Ved arbejde i afdelingskøkkener og ved udportionering af mad bæres plasticforklæde

 

Af- og påtagning af værnemidler

Påtagning af værnemidler sker på følgende måde og rækkefølge: 

 • Et plastforklæde med lange ærmer eller engangsovertrækskittel skal dække kroppen, fra hals til knæ og ud til håndled og være tætsluttende ved håndleddet. 
 • Plastforklædet/engangsovertrækskitlen lukkes på ryggen.
 • Kirurgisk maske/mundbind fastgøres med bånd eller elastik midt på hoved og hals eller med elastik rundt om ører. Næseklemmen tilpasses over næseryggen, og masken tilpasses ansigtet og under hagen.
 • Briller eller visir anbringes over øjne og ansigt og tilpasses.
 • Handsker skal trækkes ud over plastforklædets/kitlens ærmer. 

Aftagning af værnemidler sker på følgende måde og rækkefølge: 

 • Handskerne er det første, der tages af. Ydersiden af handskerne er forurenet. Derfor tages fat i siden af den ene handske, handsken trækkes af, og den sidste handske krænges udover. Handskerne kasseres, og der udføres håndhygiejne. 
 • Herefter fjernes plastforklædet med lange ærmer/engangsovertrækskitlen ved at løsne i hals og evt. talje. Kitlen holdes væk fra kroppen og rulles sammen, uden at ydersiden berøres. Kitlen/plastforklædet med lange ærmer kasseres, og der udføres håndhygiejne.
 • Briller eller visir fjernes ved at berøre stængerne, og de kasseres, hvis det er engangsudstyr. Der udføres håndhygiejne.

  Såfremt visiret er flergangsudstyr, rengøres dette således:

       1. påtagning af rene handsker 
       2. rengøring med vand og sæbe eller rengøringsserviet
       3. aftørring med ethanolbaseret alkohol 70-85% v/v. 
       4. der udføres håndhygiejne

 • Herefter kan evt. maske fjernes. Det er vigtigt at undgå berøring med ydersiden af masken. Masken kasseres, og der udføres håndhygiejne. 

Læs mere i NIR Supplerende, bilag 2, side 93.

 

Referencer

 • Råd og anvisninger om desinfektion i sundhedssektoren 7. reviderede udgave 2004 Det Centrale Afsnit for Sygehushygiejne, SSI
 • Råd og anvisninger om forholdsregler ved isolation og pleje af patienter med smitsomme sygdomme 3. udg. 1996 Det Centrale Afsnit for Sygehushygiejne, SSI
 • DS 2451-5 Styring af infektionshygiejne i sundhedssektoren-Del 5: Krav til perioperativ infektionsprofylakse 2001
 • DS 2451-2 Styring af infektionshygiejne i sundhedssektoren-Del 2: Krav til håndhygiejne 2001
 • DS 2451-8 Styring af infektionshygiejne i sundhedssektoren-Del 8: Krav til vask og håndtering af tekstiler til flergangsbrug 2001
 • BEK nr. 198 af 22/03/2001 Bekendtgørelse om fødevarehygiejne

Borgmesterforvaltningen