Spring til indhold

Spørgsmål og svar om den delvise genåbning af skoler og dagtilbud

Herunder finder du svar på de oftest stillede spørgsmål om genåbningen af Odense Kommunes daginstitutioner, folkeskoler og skolefritidsordninger.

(Læs om dagtilbud længere nede på siden.)

 

Skole

Hvornår må man komme i skole?

Ansatte og elever må komme i skole når de ikke har symptomer på sygdom. Det betyder, at hvis man har symptomer på sygdom - også milde symptomer som forkølelse - skal man blive hjemme, indtil man er rask. I forhold til Covid-19 betragtes man som rask, når der er gået 48 timer, efter symptomerne er ophørt. Herefter må man komme i skole igen.
 

Hvis en elev eller en ansat får symptomer på sygdom, mens de er i skole, skal de hurtigst muligt tage hjem og blive der, indtil 48 timer efter de har haft sidste symptomer.

 

Hvad betyder genåbningen for mit skolebarn?

Skolerne er igen åbnet for alle elever. Skoledagen vil for langt de fleste elevers vedkommende byde på en kombination af fysisk undervisning på skolen, fjernundervisning samt eventuelle hjemmeopgaver. Derudover er afgangsprøverne for de ældste årgange også fortsat aflyst, og det er årskaraktererne der skal bruges, når de skal søge ind på en ungdomsuddannelse.

Skoledagens form, opbygning og indhold vil variere skole for skole, da skolernes forudsætninger ift. kapacitet og personale er forskellige.

 

Vil undervisningen for de ældste elever ligge inden for normal skoletid?

Både den fysiske undervisning på skolen, og den digitale vil ligge inden for den almindelige skoletid, som typisk er fra klokken 8 til cirka 15. Nogle enkelte af skolerne vil skulle dele dagen op i to for at overholde retningslinjerne ift. antal børn/voksne og kvadratmeter.

På den måde kan de yngste elever få undervisning om formiddagen, inden der gøres grundigt rent, hvorefter de ældste elever så får plads til undervisning om eftermiddagen.

 

Hvordan griber Odense Kommune genåbningen af skolen for de ældste klasser an?

Skolerne i Odense har forskellige fysiske forhold, så der er lokale forskelle på, hvordan skoledagen struktureres. Men alle modeller og lokale forskelle bygger på de samme fire principper: 

  1. Det skal være sundhedsmæssigt forsvarligt.
  2. Det skal være både pædagogisk og læringsmæssigt bæredygtigt.
  3. Der skal være et forsvarligt undervisningsmiljø for eleverne og et forsvarligt arbejdsmiljø for medarbejderne.
  4. Løsningerne skal være langtidsholdbare.

Hvordan kommer 9. klassernes afslutning til at foregå?

For nuværende tages der udgangspunkt i et forsamlingsforbud på 50 personer. De nyeste retningslinjer for uddannelsesafslutning på skoler og institutioner understreger, at arrangementerne skal afholdes klassevis/holdvis med mulighed for at nærmeste familie kan deltage.

Afslutningsarrangementerne må ikke have karakter af fest, og skolerne bør opstille en klar plan for arrangementets afholdelse fra start til slut. Den skal blandt andet tage højde for, at der holdes mindst 1 meters afstand mellem deltagerne - dog minimum 2 meters afstand ved sang, råb og aktiviteter med bevægelse, eller hvis det foregår i lukkede lokaler med dårlig udluftning. 

Arrangementet skal være tidsmæssigt afgrænset, og det skal være tydeligt, hvor ind- og udgangene er og hvor deltagerne derudover må færdes.  Skolerne sikrer desuden, at de sundhedsmæssige anbefalinger og retningslinjer kan efterleves.

 

Hvordan kommer feriepasning i SFO til at foregå denne sommer?

Der arrangeres sampasning i sommerferien på samme måde, som det plejer at være. Du kan læse mere og tilmelde dit barn til feriepasning i SFO via dette link.

Børn – og Undervisningsministeriet har meldt ud, at skoler og dagtilbud skal afvise børn, der har været på ferie i lande, det ifølge vejledningerne anbefales ikke at rejse til. Hvordan håndteres det i Odense Kommunes skoler og dagtilbud? 

På Udenrigsministeriets hjemmeside kan du finde de aktuelle rejsevejledninger. Hvis dit barn besøger et af de lande, det frarådes at rejse til, bør han/hun blive hjemme i 14 dage efter hjemkomsten og altså i den periode heller ikke møde op i skole eller dagtilbud. 

Indsatsen mod smittespredning er afhængig af, at vi alle følger de anvisningerne, myndighederne giver. I Odense Kommune har vi en tillid til, at forældrene fortsætter med det også henover og efter sommerferien.

 

Får mit barn fravær, hvis han/hun har været på ferie i lande, der ifølge vejledningerne frarådes at rejse til, og skal i karantæne i 14 dage?

Hvis dit barn besøger et af de lande, det frarådes at rejse til, og hvis rejsen betegnes som ikke nødvendig, kan det medføre fravær, når dit barn skal være i 14 dages hjemmekarantæne. Find de aktuelle rejsevejledninger på Udenrigsministeriets hjemmeside.
Du kan læse mere om fravær og nødvendige/ikke nødvendige rejser på Børne- og Undervisningsministeriets hjemmeside
Du kan i den forbindelse også læse, om dit barn har ret til fjernundervisning.

 

Hvad hvis mit barn går på en fri- eller privatskole?

Reglerne for genåbningen gælder også for fri- og privatskoler. 

 

Hvordan kommer skoledagen til at foregå? 

Undervisningen, der finder sted, er forsat omfattet af bekendtgørelsen om nødundervisning. Det vil sige, at eleverne kan forvente en hverdag med reduceret skema og fravær af fag, hvorfor hverdagen heller ikke er sammenlignelig med den, de kendte før Corona.

 

Hvad gør man for at forhindre smittespredning? 

Der er udarbejdet instrukser for hygiejne og adfærd på skolerne. Alle oplæres i god skik for håndvask, hosteetikette og at holde afstand til hinanden. På skolerne sikres der fast rutine for hyppig håndvask, ligesom alle forældre og børn løbende vil blive informeret om de tiltag og anbefalinger, der er fra Sundhedsstyrelsen. 

Det kan blive nødvendigt at dele eleverne op i mindre grupper eller tilrettelægge dagen, så eleverne opholder sig tidsmæssigt forskudt i skole for at sikre den nødvendige afstand. Frikvartererne kan blive indrettet forskudt af hinanden, større samlinger undgås helt og børnene kommer til at lege med hinanden i mindre grupper.

 

Hvordan kan man være sikker på, der ikke er syge børn og personale, når man møder op?

I Odense Kommune har vi indført et forsigtighedsprincip. Det indebærer, at børn fra familier, hvor der af en læge er konstateret coronasmitte, ikke må møde op i dagtilbud eller skole. I stedet skal de blive hjemme indtil 48 timer efter, at alle i husstanden er fri for symptomer. Du kan læse mere om forsigtighedsprincippet her.

 

Derudover må både børn og ansatte først møde op når de ikke har symptomer på sygdom - det gælder også milde symptomer som forkølelse. Man skal blive hjemme indtil man er rask. Hvis et barn eller en ansat bliver syg i løbet af dagen, skal man straks tage hjem.

 

Hvis et barn eller ansat, der har været i skole, bliver konstateret smittet med Covid-19, vil skolen og dem, der har været i samme lokaler som den smittede, blive informeret. Herefter skal man være særlig opmærksom på symptomer og blive hjemme, hvis der er tegn på sygdom.

 

Skal børn tilbage i skole, hvis de fx selv eller deres familiemedlemmer er særligt sårbare i forhold til smitterisiko? 

Her vil vi opfordre til at følge med på sundhedsmyndighedernes hjemmeside ift. hvem der fortsat kategoriseres som i særlig risikogruppe, og hvordan man i øvrigt skal forholde sig. 

 

Får mit barn fravær, hvis jeg alligevel vælger at holde det hjemme? 

Man bliver registreret som fraværende i skolen, hvis man ikke dukker op til undervisning. Dog er der nye regler, der tager hensyn til den situation, som vi er i. Reglerne for fravær bliver løbende opdateret på Undervisningsministeriets hjemmeside.

 

 

Dagtilbud

Hvordan kommer dagen i dagtilbuddet til at se ud og være tilrettelagt? 

Hverdagen i de genåbnede dagplejere og børnehuse ser anderledes ud end før Covid19-situationen. De pædagogiske aktiviteter sker i faste grupper eller stuer med et fast antal ansatte pr gruppe eller stue af hensyn til at mindske smittespredningen. Derfor samler vi som udgangspunkt ikke børnene på tværs i børnehusene eller legestuegrupper. Børnene samles dog på tværs af stuer i børnehusene, når der er få børn, fx i ydertimerne om morgenen og sidst på eftermiddagen.

Flere aktiviteter foregår udendørs og også her i faste stuer eller grupper, så derfor kan legepladsen i børnehusene også være inddelt, så børnene er sammen med børn fra egen stue eller gruppe.
Derudover er udbuddet af legetøjet også blevet begrænset, da det skal vaskes dagligt. Det, der ikke kan vaskes, er derfor pakket væk.  

Både i børnehusene og i dagplejen er der iværksat nye retningslinjer for afleveringen. Afleveringen kan ske udendørs, i særligt afgrænsede områder eller inden for, hvis forældrene overholder hygiejnereglerne. Personalet er opmærksomme på, at det kræver ekstra omsorg, hvis mor og far ikke kan komme med hele vejen ind, som de plejer.

 

Hvornår må man komme i institution? 

Ansatte og børn må komme i deres dagtilbud når de ikke har symptomer på sygdom. Det betyder, at hvis man har symptomer på sygdom, også milde symptomer som forkølelse, skal man blive hjemme, indtil man er rask. I forhold til Covid-19 betragtes man som rask, når der er gået 48 timer, efter symptomerne er ophørt. Herefter må man komme i dagtilbud igen.

Hvis et barn eller en ansat får symptomer på sygdom, mens de er i dagtilbuddet, skal de hurtigst muligt hjem og blive der, indtil 48 timer efter de har haft sidste symptomer.

Børn – og Undervisningsministeriet har meldt ud, at skoler og dagtilbud skal afvise børn, der har været på ferie i lande, det ifølge vejledningerne anbefales ikke at rejse til. Hvordan håndteres det i Odense Kommunes skoler og dagtilbud?

På Udenrigsministeriets hjemmeside kan du finde de aktuelle rejsevejledninger. Hvis dit barn besøger et af de lande, det frarådes at rejse til, bør han/hun blive hjemme i 14 dage efter hjemkomsten og altså i den periode heller ikke møde op i skole eller dagtilbud. 

Indsatsen mod smittespredning er afhængig af, at vi alle følger de anvisningerne, myndighederne giver. I Odense Kommune har vi en tillid til, at forældrene fortsætter med det også henover og efter sommerferien.

 

Hvad gør man for at forhindre smittespredning? 

Vi følger sundhedsstyrelsens instrukser for hygiejne og adfærd om bl.a. faste rutine for hyppig håndvask, ligesom alle forældre og børn løbende vil blive mindet om de gode råd fra Sundhedsstyrelsen. 

Både børn og ansatte - og forældre, hvis de kommer inden for - skal vaske hænder, når de kommer, løbende igennem dagen og når der ellers er behov for det. Der er stor opmærksomhed på at hjælpe børnene med de gode vaner. 

Der er desuden skruet op for rengøringen med særligt fokus på de kontaktflader, der er i børnehøjde, og som man derudover forventer, mange mennesker rører ved i løbet af en dag. 

Hvordan kan man være sikker på, der ikke er syge børn og personale, når man møder op?

Børn fra familier, hvor der af en læge er konstateret coronasmitte, må ikke møde op i dagtilbud eller skole. I stedet skal de blive hjemme indtil 48 timer efter, at alle i husstanden er fri for symptomer. 
 
Derudover må både børn og ansatte først møde op, når de ikke har symptomer på sygdom - det gælder også milde symptomer som forkølelse. Man skal blive hjemme, indtil man er rask. Hvis et barn eller en ansat bliver syg i løbet af dagen, skal man straks tage hjem.

 

Kan jeg få en økonomisk kompensation, hvis jeg vælger af hjemmepasse mit barn, som det er tilfældet i flere andre kommuner?

For alle børn, der ikke er indskrevet i et obligatorisk læringstilbud gælder det, at forældrene selv beslutter, om deres barn skal i dagpleje, vuggestue eller børnehave. I Odense Kommune gives der ikke kompensation, hvis du som forælder vælger at holde dit barn hjemme. 

Hvad med madordningerne – genoptages de? 

I børnehuse med frokostordning er der frokostordning igen. Maden bliver portionsanrettet. Vi har stort fokus på hygiejne og afstand, når børnene spiser deres måltider, samtidigt med at det skal være en tryg situation, hvor de mindste selvfølgelig får hjælp til at spise, som de plejer

Hvad hvis jeg har barn i en privat institution eller i en privat pasningsordning? 

I private institutioner er det bestyrelsen eller den person, der er ansvarlig for det enkelte tilbud, der træffer beslutning om, hvordan det tilrettelægges.

Private pasningsordninger er baseret på en konkret aftale mellem forældre og dem, der passer. Det er derfor også jer selv, der skal aftale med jeres private tilbud, hvordan genåbningen kommer til at forløbe. Dog gælder de sundhedsfaglige krav og nationale anbefalinger for hygiejne, adfærd og rengøring også i de private pasningsordninger. 

Som forælder har du som udgangspunkt ikke ret til en plads i et kommunalt tilbud, hvis din private passer er syg eller fraværende. Hvis din private passer vælger at indkalde en vikar, skal brugen af denne være godkendt af kommunen.

Hvis der i husstanden i den private pasningsordning er en eller flere, der har symptomer på Covid-19, skal de holde lukket indtil 48 timer efter de er symptomfri. 
Du kan læse mere nederst på Børne- og Undervisningsministeriets hjemmeside.

 

Tilbage til siden Til Dig, der har børn i skoler og dagtilbud

 

Børn- og Ungeforvaltningen