Spring til indhold

Spørgsmål og svar om håndtering og bekæmpelse af Covid-19 i skoler og dagtilbud

Herunder finder du svar på de oftest stillede spørgsmål om hverdagen i Odense Kommunes daginstitutioner, folkeskoler og skolefritidsordninger ifm. bekæmpelse, restriktioner og håndtering af Covid-19 (Coronavirus).

(Læs om dagtilbud længere nede på siden.)

 

Skole

Hvad betyder de nye restriktioner for mit skolebarn? 

Frem til den 7. februar er alle skolebørn med undtagelse af elever i specialskoler, elever i særlige tilbud eller elever med særlige behov sendt hjem, ligesom SFO- og klubtilbud er lukkede. Det betyder, at der iværksættes fjernundervisning for alle skolebørn de første uger af 2021. 

Hvordan det præcis kommer til at foregå i dit barns klasse, får I besked om i Aula.

 

Etablerer skolerne nødpasning, hvis jeg ikke kan være hjemme ved mit barn?

Alle Odenses Folkeskoler etablerer nødundervisning og -pasning for de elever, der har behov og lever op til kriterierne. 

Forældre kan melde deres børn til nødundervisning og -pasning, såfremt de lever op til nedenstående kriterier:

  • Elever i 0.-4. klasse, hvis det er nødvendigt for, at deres forældrene kan passe deres arbejde.
  • Elever med helt særlige sociale, pædagogiske eller behandlingsmæssige behov hos eleven, herunder begrundet i forholdene i hjemmet. Det kan for eksempel være elever, der er anbragt på institutionen af de sociale myndigheder, og derfor ikke kan hjemgives, eller elever, der har så væsentlige eller sammensatte sociale, pædagogiske eller behandlingsmæssige behov, at de ikke kan løftes i et fremmed tilbud.
  • Elever på alle klassetrin i specialskoler og specialklasser efter folkeskoleloven, ungdomsskolens heltidsundervisning efter ungdomsskoleloven og andre lignende tilbud.
  • Elever, der er omfattet af krav om sprogprøver, jf. folkeskoleloven § 11 a, hvis det vurderes, at eleven har særlige behov, der nødvendiggør, at skolen stadig modtager eleven til undervisning ved fysisk tilstedeværelse på skolen.

 
Hold øje med Aula, hvor de enkelte skoler vil informere om tilmelding til nødpasning.

 

Skal elever i specialundervisning møde til undervisning på skolen?

Elever i specialtilbud og særligt sårbare elever med flere er undtaget fra nedlukningen og skal derfor som udgangspunkt møde frem til undervisningen som normalt. Det betyder, at de almindelige fraværsregler stadig gælder for disse elever. Det er lovligt fravær at blive hjemme, når man er syg. Læs mere på Børne- og Ungeministeriets hjemmeside.

Elever i specialundervisningstilbud er fortsat ikke omfattet af reglen om to meters afstand, men hvor det er muligt, vil nødundervisningen og -pasningen foregå i mindre og faste grupper.

Forældre har nu mulighed for at anmode skolelederen om, at barnet bliver hjemme i en periode (ekstraordinær frihed). Det betyder, at forældre til elever i specialundervisningstilbud har lov til at holde deres børn hjemme, hvis skolelederen godkender anmodningen. Hvis barnet bliver holdt hjemme fra skole, har forældrene selv ansvaret for at forestå undervisningen.

 

 

Hvornår må personale og elever komme i skole?

Generelt set må børn og ansatte komme i skole, når de er raske. Hvis dit barn er syg eller har en påvirket almen tilstand, skal det blive hjemme, da det kan være symptomer på Covid-19. 

Symptomer for Covid-19 er typisk feber, tør hoste, muskelsmerter, ondt i halsen, hovedpine og/eller vejrtrækningsbesvær. Stoppet næse eller løbenæse uden andre symptomer er ikke typisk for Covid-19. 

Hvis dit barn har været i nærkontakt med en corona-smittet på skolen, vil I blive kontaktet og skal derefter isolere ham/hende.

Har I fået foretaget en test for Covid-19, må barnet komme i skole, hvis den er negativ. Er den positiv, og dit barn oplever symptomer, skal han/hun blive hjemme indtil, det har været helt symptomfri i 48 timer. 

Hvis dit barn er testet positiv men ikke oplever symptomer, skal du holde det hjemme i isolation i 7 dage. Opstår der symptomer undervejs, skal de være helt væk i minimum 48 timer, før dit barn må møde i skole igen. 

Er du/I fortsat i tvivl eller har spørgsmål, så kontakt skolen. Du kan også læse mere i sundhedsstyrelsens retningslinjer.

 

Skal man have mundbind på, når man afleverer/henter sit barn? 

Skolerne er ikke omfattet af regler om mundbind i det offentlige rum, og derfor skal du heller ikke have mundbind på, når du afleverer og henter dit barn. Du vil dog kunne opleve, at nogle medarbejdere anvender visir. Det har de ret til, hvis de føler behov for det, men hvis de gør, vil det stadig være muligt for børnene at kunne se de voksnes ansigter og aflæse deres mimik.

Hvor mange må mit barn ses og lege med?

Loftet for forsamlinger på ti personer gælder ikke for skoler, så børnene må stadig være sammen med deres klasse, som de plejer.

Men med de nye restriktioner, så opfordrer myndighederne til, at børene også i fritiden begrænser, hvor mange de mødes med til så få, som muligt – og at legeaftaler som udgangspunkt foregår udenfor. 

Hvad med sociale arrangementer i og udenfor skoletid?

Det er sundhedsmyndighedernes anbefaling, at alle sociale arrangementer som fx klassefester og skolefester aflyses ind til videre. Det gælder både dem, der afholdes i og udenfor skolens matrikel og inkluderer også fødselsdage, lejrskole, kolonier, studieture, julegudstjenester mv.

Derimod kan der fortsat blive afholdt aktiviteter, der har et fagligt fokus, herunder forældre- og skolebestyrelsesmøder, elevrådsmøder, skolehjemsamtaler og lignende. Alle aktiviteter sker naturligvis under hensyntagen til sundhedsmyndighedernes til enhver tid gældende anbefalinger.

 

Ifølge Børn – og Undervisningsministeriet skal skoler og dagtilbud afvise børn, der har været på ferie i lande, det frarådes at rejse til. Hvordan håndteres det i Odense Kommune?

På Udenrigsministeriets hjemmeside kan du finde de aktuelle rejsevejledninger. Hvis dit barn besøger et af de lande, det frarådes at rejse til, skal han/hun blive hjemme i 14 dage efter hjemkomsten og altså i den periode heller ikke møde op i skole eller dagtilbud.

 

Indsatsen mod smittespredning er afhængig af, at vi alle følger de anvisningerne, myndighederne giver. I Odense Kommune har vi en tillid til, at forældrene fortsætter med det.

 

Hvis dit barn besøger et af de lande, det frarådes at rejse til, og hvis rejsen betegnes som ikke nødvendig, kan det medføre fravær, når dit barn skal være i 14 dages hjemmekarantæne.

 

Du kan læse mere om fravær og nødvendige/ikke nødvendige rejser på Børne- og Undervisningsministeriets hjemmeside

 

Du kan i den forbindelse også læse, om dit barn har ret til fjernundervisning.

 

Hvad hvis mit barn går på en fri- eller privatskole?

Der gælder de samme regler og retningslinjer på fri- og privatskoler som på folkeskolerne. 

 

Må der afholdes sociale arrangementer?

Sundhedsmyndighederne anbefaler, at dagtilbud, grundskoler, fritidstilbud og ungdoms- og voksenuddannelser aflyser sociale arrangementer. Det kan fx være klassefester og skolefester, der primært har et socialt formål. Anbefalingen gælder sociale arrangementer, som både afholdes på og uden for dagtilbuddets/skolens/institutionens matrikel og altså også i fritiden – også selvom børnene og de unge færdes sammen i løbet af en almindelig dag. 

 

Afholdes der forældremøder og skolehjemsamtaler?

Skolerne er som udgangspunkt tilbage til normal drift. Det betyder, at der er åbnet op for at forældre-og skolebestyrelsesmøder, forældremøder og skole-hjemsamtaler foregår fysisk. Alle aktiviteter sker naturligvis under hensyntagen til sundhedsmyndighedernes til enhver tid gældende anbefalinger. 

 

 

Dagtilbud

Hvad betyder de nye restriktioner for mit barn? 

Dagplejen, vuggestuer og børnehaver holder åbent, som de plejer. Regeringen har dog, for at bevare kontrollen med Covid-19-epidimien, indført skærpede tiltag på dagtilbudsområdet, som gælder fra fredag den 8. januar til og med 7. februar 2021.

Ud fra et forsigtighedsprincip vil der derfor i den kommende tid være et skærpet fokus på ekstra smitteforebyggende tiltag i dagpleje, vuggestuer og børnehuse:

  • Pasning af børn foregår i mindre, faste grupper, hvor det er muligt
  • Forældre opfordres til at holde børn hjemme, hvis man kan
  • Aflevering og afhentning af børn foregår så vidt muligt udendørs
  • Forældre opfordres til at bære mundbind eller visir ved aflevering og afhentning inden døre, hvis det er vanskeligt at holde afstand.

Dagtilbud frarådes at deltage i aktiviteter udenfor institutionen eller dagplejen, og derfor begrænses det i største mulige omfang.
 

Hvornår må man komme i institution/dagpleje?

Ansatte og børn må komme i dagtilbud, når de ikke har symptomer på sygdom. Symptomer for Covid-19 er typisk feber, tør hoste, muskelsmerter, ondt i halsen, hovedpine og/eller vejrtrækningsbesvær. Stoppet næse eller løbenæse uden andre symptomer er ikke typisk for Covid-19. 
 
Ved symptomer på Covid-19, skal man have foretaget en test og må først møde op, når testresultatet er negativt eller – hvis man er smittet – 48 timer efter symptomerne er ophørt. Hvis man har Covid-19 men ikke mærker symptomerne, skal man blive hjemme i syv dage efter at have modtaget testresultatet. 

Man må heller ikke møde op, hvis man har været tæt på en, der er bekræftet smittet med Covid-19, fx med et kram eller tæt ansigtskontakt (indenfor 1 meter i 15 minutter eller mere). Hvis nogen i hjemmet er smittet, må barnet først komme i skole, når alle i familien har været symptomfri i 48 timer. 

Hvis et barn eller en voksen får symptomer på sygdom, mens de er i dagtilbuddet, skal de hurtigst muligt hjem og blive der, indtil 48 timer efter de har haft sidste symptomer

 

Skal man have mundbind på, når man afleverer/henter sit barn? 

Dagtilbuddene vil opfordre til, at forældre eller andre, som aflevere og henter børn, bruger mundbind eller visir, hvis de kommer indenfor i børnehuset eller dagplejen.

Du vil også kunne opleve, at nogle medarbejdere anvender visir. Det har de ret til, hvis de føler behov for det, men hvis de gør, vil det stadig være muligt for børnene at kunne se de voksnes ansigter og aflæse deres mimik.

 

Hvor mange må mit barn ses og lege med? 

Loftet for forsamlinger på 10 personer gælder ikke for vuggestuer og børnehaver, så børnene må i institutionen stadig være sammen med deres gruppe eller stue, som de plejer.

Men med de nye restriktioner, så opfordrer myndighederne til, at børene også i fritiden begrænser, hvor mange de mødes med til så få, som muligt – og at legeaftaler som udgangspunkt foregår udenfor. 

Raske børn må gerne lege med andre raske børn. Det er en god ide, at børn leger med de samme børn, for eksempel et par rigtige gode venner fra vejen eller børnehaven. Overvej om børnene kan lege sammen udenfor.

 

Hvad med arrangementer – afholdes de?

Det er sundhedsmyndighedernes anbefaling, at alle sociale arrangementer som fx fester, fællesspisning og fødselsdage aflyses indtil videre. Det gælder både dem, der afholdes i og udenfor institutionens matrikel. 

Derimod kan der fortsat blive afholdt aktiviteter, der har et fagligt fokus, herunder forældremøder, møder i forældrebestyrelsen (herunder opstillingsmøder), dagtilbuds-hjemsamtaler og lignende. Alle aktiviteter sker naturligvis under hensyntagen til sundhedsmyndighedernes til enhver tid gældende anbefalinger.

 

Ifølge Børn – og Undervisningsministeriet skal skoler og dagtilbud afvise børn, der har været på ferie i lande, det frarådes at rejse til. Hvordan håndteres det i Odense Kommune? 

På Udenrigsministeriets hjemmeside kan du finde de aktuelle rejsevejledninger. Hvis dit barn besøger et af de lande, det frarådes at rejse til, skal han/hun blive hjemme i 14 dage efter hjemkomsten og altså i den periode heller ikke møde op i skole eller dagtilbud. 

Indsatsen mod smittespredning er afhængig af, at vi alle følger de anvisningerne, myndighederne giver. I Odense Kommune har vi en tillid til, at forældrene fortsætter med det. 

Hvad hvis jeg har barn i en privat institution eller i en privat pasningsordning? 

I private institutioner er det bestyrelsen eller den person, der er ansvarlig for det enkelte tilbud, der træffer beslutning om, hvordan hverdagen tilrettelægges. 

Private pasningsordninger er baseret på en konkret aftale mellem forældre og dem, der passer. Det er derfor også jer selv, der skal aftale med jeres private tilbud, hvordan pasningsordningen har åben. Dog gælder de sundhedsfaglige krav og nationale anbefalinger for hygiejne, adfærd og rengøring også i de private pasningsordninger. 

Som forælder har du som udgangspunkt ikke ret til en plads i et kommunalt tilbud, hvis din private passer er syg eller fraværende. Hvis din private passer vælger at indkalde en vikar, skal brugen af denne være godkendt af kommunen.

 

Tilbage til siden Til Dig, der har børn i skoler og dagtilbud

 

Børn- og Ungeforvaltningen