Spring til indhold

Spørgsmål og svar om håndtering og bekæmpelse af Covid-19 i skoler og dagtilbud

Herunder finder du svar på de oftest stillede spørgsmål om hverdagen i Odense Kommunes daginstitutioner, folkeskoler og skolefritidsordninger ifm. bekæmpelse, restriktioner og håndtering af Covid-19 (Coronavirus).

(Læs om dagtilbud længere nede på siden.)

 

Skole

Hvad betyder de gældende restriktioner for mit skolebarn? 

Fra tirsdag den 6. april har elever i 5. klasse og op 50 % fysisk fremmøde på skolerne, altså må de møde op i skolen hver anden uge. Resten af skoletiden består af fjernundervisning. Elever og forældre bedes holde øje med Aula, hvor jeres skole vil informere jer om, hvordan det kommer til at foregå på jeres skole. 
 
 
0. til 4. årgang har fysisk fremmøde på skolerne og i SFO. Skolerne følger sundhedsmyndighedernes retningslinjer. Det betyder bl.a., at der fortsat er fokus på hygiejne, udetid og holdinddeling, hvor børnene ikke blandes på tværs af klasser.

 

Specialskolerne fortsætter med undervisning for elever på alle klassetrin.

 

Skolerne i Odense er opmærksomme på muligheden for trivselsgrupper for elever, der udviser bekymringstegn på begyndende mistrivsel, dalende motivation eller elever, hvis forældre har henvendt sig til skolen med bekymring om barnets trivsel. Trivselsgruppen vil foregår udenfor med en lærer eller pædagog til stede. Det samlede antal, der mødes, må ikke overstige fem personer. Det er skolen, der vurderer, om eleven har behov for at deltage i trivselsfremmende undervisningsaktiviteter.

 

Hvor kan elever fra 12 år og op blive testet? 

Opfordringen fra Sundhedsmyndighederne lyder på to ugentlige tests for elever fra 12 år og op. I de uger, hvor eleverne har fysisk fremmøde på skolerne, bliver test-setuppet en kombination af muligheden for en ugentlig test for Covid-19 på skolen og en test i et af byens testcentre (se nedenfor).

 

I de uger, hvor eleverne har fjernundervisning, der opfordres de til at benytte teststederne på tværs af byen.

Forældre til elever under 15 år skal give samtykke før deres barn kan blive testet på skolen. Det skal man give I Aula, hvor man vil modtage en anmodning om samtykke fra ens skole.

 

 

Skoleelever kan altid blive testet i de testcentre, som er på tværs af Odense: 

  • Kvikteststeder på tværs af byen, hvor der ikke er tidsbestilling, men I skal huske mundbind og sundhedskort. 
  • Regionens PCR-testcenter på Billedskærervej 15, hvor man skal bestille tid til test via www.coronaprover.dk. Her skal I også huske mundbind og sundhedskort.

På denne side kan I se alle testmuligheder i Odense og også hvilket testcenter, der er tættest på.

 

Hvordan fungerer anbefalingen om afstand på skolen?

Det anbefales fortsat, at eleverne så vidt muligt holder 2 meters afstand til elever fra andre stamklasser. Inden for stamklassen/gruppen i skole, SFO m.v. kan den generelle anbefaling om 2 meters afstand fraviges. 

Lærere og pædagogisk personale, bør, så vidt som de pædagogiske og læringsmæssige hensyn tillader det, også holde 2 meters afstand til hinanden og til eleverne. Den generelle anbefaling om at holde 2 meters afstand gælder ikke ved behov for omsorg (fx børn der skal trøstes eller hjælpes), eller når det er en forudsætning for, at undervisningen kan gennemføres (fx ved hjælp til løsning af opgaver).

 

 

Hvordan foregår det med holdinddeling og afstand i mit barns SFO?

Aktiviteterne i SFO og fritidstilbud organiseres på en sådan måde, at børnene så vidt muligt er i faste grupper af børn og pædagogisk personale, og at grupperne ikke blandes på tværs. Der skal så vidt muligt også holdes 2 meters afstand til børnene i andre grupper. Det kan fx i forbindelse med pasning i ydertimerne være nødvendigt undtagelsesvist at samles på tværs af stuer eller grupper. Hvis muligt kan aktiviteter organiseres udenfor.

 

 

Skal man have mundbind på, når man afleverer og henter sit barn? 

I forbindelse med genåbningen af skole og SFO er det et krav, at forældre eller andre udefra, der færdes indenfor på skolerne, skal bære mundbind eller visir. Forældre skal, så vidt det er muligt, aflevere og hente barnet udenfor.

 

Skal elever i specialundervisning møde til undervisning på skolen?

Elever i specialtilbud og særligt sårbare elever med flere er undtaget fra nedlukningen og skal derfor som udgangspunkt møde frem til undervisningen som normalt. Det betyder, at de almindelige fraværsregler stadig gælder for disse elever. Det er lovligt fravær at blive hjemme, når man er syg. Læs mere på Børne- og Ungeministeriets hjemmeside.

Elever i specialundervisningstilbud er fortsat ikke omfattet af reglen om to meters afstand, men hvor det er muligt, vil nødundervisningen og -pasningen foregå i mindre og faste grupper.

Forældre har nu mulighed for at anmode skolelederen om, at barnet bliver hjemme i en periode (ekstraordinær frihed). Det betyder, at forældre til elever i specialundervisningstilbud har lov til at holde deres børn hjemme, hvis skolelederen godkender anmodningen. Hvis barnet bliver holdt hjemme fra skole, har forældrene selv ansvaret for at forestå undervisningen.

 

 

Hvornår må personale og elever komme i skole?

Generelt set må børn og ansatte komme i skole, når de er raske. Hvis dit barn er syg eller har en påvirket almen tilstand, skal det blive hjemme, da det kan være symptomer på Covid-19. 

Symptomer for Covid-19 er typisk feber, tør hoste, muskelsmerter, ondt i halsen, hovedpine og/eller vejrtrækningsbesvær. Stoppet næse eller løbenæse uden andre symptomer er ikke typisk for Covid-19. 

Hvis dit barn har været i nærkontakt med en corona-smittet på skolen, vil I blive kontaktet og skal derefter isolere ham/hende.

Har I fået foretaget en test for Covid-19, må barnet komme i skole, hvis den er negativ. Er den positiv, og dit barn oplever symptomer, skal han/hun blive hjemme indtil, det har været helt symptomfri i 48 timer. 

Hvis dit barn er testet positiv men ikke oplever symptomer, skal du holde det hjemme i isolation i 7 dage. Opstår der symptomer undervejs, skal de være helt væk i minimum 48 timer, før dit barn må møde i skole igen. 

Er du/I fortsat i tvivl eller har spørgsmål, så kontakt skolen. Du kan også læse mere i sundhedsstyrelsens retningslinjer.

 

Hvor mange må mit barn ses og lege med?

Forsamlingsloftet gælder ikke for skoler, så børnene må stadig være sammen med deres klasse, som de plejer.

Men med de nye restriktioner, så opfordrer myndighederne til, at børene også i fritiden begrænser, hvor mange de mødes med til så få, som muligt – og at legeaftaler som udgangspunkt foregår udenfor. 

Må der afholdes sociale arrangementer i og udenfor skoletid?

Sundhedsmyndighederne anbefaler, at dagtilbud, grundskoler, fritidstilbud og ungdoms- og voksenuddannelser aflyser sociale arrangementer. Det kan fx være klassefester og skolefester, der primært har et socialt formål. Anbefalingen gælder sociale arrangementer, som både afholdes på og uden for dagtilbuddets/skolens/institutionens matrikel og altså også i fritiden – også selvom børnene og de unge færdes sammen i løbet af en almindelig dag. 

 

Afholdes der forældremøder og skolehjemsamtaler?

Skolerne er som udgangspunkt tilbage til normal drift og må gerne afholde aktiviteter, der har et fagligt fokus. Det betyder, at der er åbnet op for, at forældre- og skolebestyrelsesmøder, elevrådsmøder, forældremøder og skole-hjemsamtaler foregår fysisk. Alle aktiviteter sker naturligvis under hensyntagen til sundhedsmyndighedernes til enhver tid gældende anbefalinger. 

 

Ifølge Udenrigsministeriet opfordres børn til at gå i selvisolation, hvis de har været på ferie i lande, det frarådes at rejse til. Hvordan håndteres det i Odense Kommune?

På Udenrigsministeriets hjemmeside kan du finde de aktuelle rejsevejledninger. Hvis dit barn besøger et af de lande, det frarådes at rejse til, opfordres der kraftigt til, at han/hun bliver hjemme i 10 dage efter hjemkomsten og altså i den periode heller ikke møder op i skole eller dagtilbud.

 

Indsatsen mod smittespredning er afhængig af, at vi alle følger de anvisningerne, myndighederne giver. I Odense Kommune har vi en tillid til, at forældrene fortsætter med det.

 

Hvis dit barn besøger et af de lande, det frarådes at rejse til, og hvis rejsen betegnes som ikke nødvendig, kan det medføre fravær, når dit barn skal være i 10 dages hjemmekarantæne.

 

Du kan læse mere om fravær Børne- og Undervisningsministeriets hjemmeside

 

Du kan i den forbindelse også læse, om dit barn har ret til fjernundervisning.

 

Hvad hvis mit barn går på en fri- eller privatskole?

Der gælder de samme regler og retningslinjer på fri- og privatskoler som på folkeskolerne.  

 

Dagtilbud

Hvad betyder de gældende restriktioner for mit barn? 

Dagplejen, vuggestuer og børnehaver holder åbent, som de plejer og har stor fokus på smitteforebyggelse. Vi følger sundhedsmyndighedernes retningslinjer vedr. hygiejne, udluftning, udetid, etc.. Derudover foregår pasning af børn i faste grupper/stuen, hvor det er muligt og aflevering og afhentning af børn foregår så vidt muligt udendørs. Hvis aflevering og afhentning foregår indenfor skal forældre bære mundbind eller visir og man opfordres til at holde afstand og god håndhygiejne.

 

Dagtilbud frarådes at deltage i aktiviteter udenfor institutionen eller dagplejen, og derfor begrænses det i største mulige omfang.

 

Hvornår må man komme i institution/dagpleje?

Ansatte og børn må komme i dagtilbud, når de ikke har symptomer på sygdom. Symptomer for Covid-19 er typisk feber, tør hoste, muskelsmerter, ondt i halsen, hovedpine og/eller vejrtrækningsbesvær. Stoppet næse eller løbenæse uden andre symptomer er ikke typisk for Covid-19. 
 
Ved symptomer på Covid-19, skal man have foretaget en test og må først møde op, når testresultatet er negativt eller – hvis man er smittet – 48 timer efter symptomerne er ophørt. Hvis man har Covid-19 men ikke mærker symptomerne, skal man blive hjemme i syv dage efter at have modtaget testresultatet. 

Man må heller ikke møde op, hvis man har været tæt på en, der er bekræftet smittet med Covid-19, fx med et kram eller tæt ansigtskontakt (indenfor 1 meter i 15 minutter eller mere). Hvis nogen i hjemmet er smittet, må barnet først komme i skole, når alle i familien har været symptomfri i 48 timer. 

Hvis et barn eller en voksen får symptomer på sygdom, mens de er i dagtilbuddet, skal de hurtigst muligt hjem og blive der, indtil 48 timer efter de har haft sidste symptomer

 

Skal man have mundbind på, når man afleverer/henter sit barn? 

Forældre eller andre, som aflevere og henter børn, skal bruger mundbind eller visir, hvis de kommer indenfor i børnehuset eller dagplejen.

Du vil også kunne opleve, at nogle medarbejdere anvender visir. Det har de ret til, hvis de føler behov for det, men hvis de gør, vil det stadig være muligt for børnene at kunne se de voksnes ansigter og aflæse deres mimik.

 

Hvor mange må mit barn ses og lege med? 

Forsamlingsloftet gælder ikke for vuggestuer og børnehaver, så børnene må i institutionen stadig være sammen med deres gruppe eller stue, som de plejer.

Men med de nye restriktioner, så opfordrer myndighederne til, at børene også i fritiden begrænser, hvor mange de mødes med til så få, som muligt – og at legeaftaler som udgangspunkt foregår udenfor. 

Raske børn må gerne lege med andre raske børn. Det er en god ide, at børn leger med de samme børn, for eksempel et par rigtige gode venner fra vejen eller børnehaven. Overvej om børnene kan lege sammen udenfor.

 

Hvad med arrangementer – afholdes de?

Det er sundhedsmyndighedernes anbefaling, at alle sociale arrangementer som fx fester, fællesspisning og fødselsdage aflyses indtil videre. Det gælder både dem, der afholdes i og udenfor institutionens matrikel. 

Derimod kan der fortsat blive afholdt aktiviteter, der har et fagligt fokus, herunder forældremøder, møder i forældrebestyrelsen (herunder opstillingsmøder), dagtilbuds-hjemsamtaler og lignende. Alle aktiviteter sker naturligvis under hensyntagen til sundhedsmyndighedernes til enhver tid gældende anbefalinger.

 

Ifølge Udenrigsministeriet opfordres børn til at gå i selvisolation, hvis de har været på ferie i lande, det frarådes at rejse til. Hvordan håndteres det i Odense Kommune?

På Udenrigsministeriets hjemmeside kan du finde de aktuelle rejsevejledninger. Hvis dit barn besøger et af de lande, det frarådes at rejse til, opfordres der kraftigt til, at han/hun bliver hjemme i 10 dage efter hjemkomsten og altså i den periode heller ikke møder op i skole eller dagtilbud.

Indsatsen mod smittespredning er afhængig af, at vi alle følger de anvisningerne, myndighederne giver. I Odense Kommune har vi en tillid til, at forældrene fortsætter med det. 

Hvad hvis jeg har barn i en privat institution eller i en privat pasningsordning? 

I private institutioner er det bestyrelsen eller den person, der er ansvarlig for det enkelte tilbud, der træffer beslutning om, hvordan hverdagen tilrettelægges. 

Private pasningsordninger er baseret på en konkret aftale mellem forældre og dem, der passer. Det er derfor også jer selv, der skal aftale med jeres private tilbud, hvordan pasningsordningen har åben. Dog gælder de sundhedsfaglige krav og nationale anbefalinger for hygiejne, adfærd og rengøring også i de private pasningsordninger. 

Som forælder har du som udgangspunkt ikke ret til en plads i et kommunalt tilbud, hvis din private passer er syg eller fraværende. Hvis din private passer vælger at indkalde en vikar, skal brugen af denne være godkendt af kommunen.

 

Tilbage til siden Til Dig, der har børn i skoler og dagtilbud

 

Børn- og Ungeforvaltningen