Spring til indhold

Vandråd 2019/2020

Valg af sekretariatskommune for vandråd Odense Fjord.

Odense Kommune bliver sekretariatskommune for det kommende vandråd i hovedvandopland 1.13 Odense Fjord.

 

Kommunerne i oplandet til Odense Fjord har aftalt, at Odense Kommune skal være sekretariatskommune for vandrådet.

 

Vandrådets opgaver

Vandrådet kan rådgive kommunerne om de opgaver, der skal udføres.

 

Kommunerne i et hovedvandopland skal: Udarbejde forslag til supplerende foranstaltninger for den fysiske vandløbsindsats til indsatsprogrammet for vandområdeplanerne 2021-2027 samt bidrag til den miljørapport, som ministeren skal udarbejde i henhold til lov om miljøvurdering af planer og programmer.

 

Vandråd i hovedvandopland Odense Fjord 2019/2020

I forbindelse med forberedelsen af vandområdeplaner for tredje planperiode, skal vandrådene igen medvirke til at prioritere indsatserne for at forbedre vandmiljøet. Vandrådene vil skabe mere lokal inddragelse i arbejdet for at sikre god miljøtilstand i vores vandløb. Samtidig skal rådenes viden om de lokale forhold medvirke til at udvælge de mest omkostningseffektive tiltag på de mest egnede strækninger.

 

Medlemmer af vandrådet i hovedvandopland Odense Fjord

Vandoplandsstyregruppen (VOS) nedsatte den 25. november 2019 vandrådet for hovedvandopland Odense Fjord. VOS’en består af politiske repræsentanter fra Odense, Faaborg-Midtfyn, Kerteminde, Assens og Nordfyns Kommune, der alle er helt eller delvist beliggende i hovedvandoplandet. 

Vandrådet, som blev oprettet, består af 14 medlemmer repræsenteret ved relevante landsdækkende erhvervsorganisationer, landsdækkende foreninger og organisationer, hvis hovedformål er beskyttelse af natur og miljø, eller som efter deres formål varetager væsentlige rekreative interesser og lokale foreninger og organisationer der efter deres formål eller i øvrigt er knyttet til interesser forbundet med beskyttelse og benyttelse af vand.

Medlemmer af vandrådet for hovedvandopland Odense Fjord:

Organisation/forening
 Bæredygtigt Landrug
 Centrovice
 Danmarks Naturfredningsforening
 Danmarks Sportsfiskerforbund
 Dansk Ornitologisk Forening
 Dansk Skovforening
 DANVA
 Faaborg-Midtfyn Vandløbslaug
 Friluftsrådet
 Fynsk Familielandbrug
 Kerteminde Vandløbslaug
 Nordfyns Vandløbslaug
 Patriotisk Selskab
 Vandpleje Fyn

 

Forslag til mødetidspunkter:

På nuværende tidspunkt er der i alt planlagt 4 møder, hvor af det fjerde afholdes, hvis der er behov for det. Nogle møder kan evt. være med ekskursion, dette planlægger vandrådet.

Møderne forventes afhold på følgende datoer (1. vandrådsmøde er fastlagt):

1. Vandrådsmøde: Mandag den 16. december 2019, kl. 17.00- 19.00.
2. Vandrådsmøde: Mandag den 2. marts 2020
3. Vandrådsmøde: Mandag den 30. marts (+ evt. ekskursion om eftermiddagen)
4. Vandrådsmøde: Mandag den 11. maj (afholdes kun, hvis der er behov for et 4. møde)

Mødested: Mødelokale Rosen fra kl. 17-19, Indgang C, Odense Slot, Nørregade 36, 5000 Odense C.


Miljø- og Fødevareministeriet har offentliggjort materiale til vandrådsarbejdet, der bla. indeholder en vejledning og virkemiddelkatalog. Baggrundsmateriale fra Miljø- og Fødevareministeriet kan tilgås på følgende hjemmeside

Til arbejdet i vanrådet hører også et IT-værktøj. Links til dette findes herunder:

Sekretariatskommunens opgave

Sekretariatskommunen skal varetage sekretariatsbetjeningen af vandrådet, lede møderne i vandrådet og oprette vandrådet senest den 2. december 2019.

 

I forbindelse med oprettelse af vandrådet træffer sekretariatskommunen i samråd med de øvrige kommuner i hovedvandoplandet afgørelse om sammensætning af vandrådet. Dette vil blive annonceret på Odense Kommunes hjemmeside www.odense.dk/vandraad

 

Vandrådsarbejdet gennemføres i henhold til bestemmelserne i den såkaldte vandrådsbekendtgørelse

 

 

Opdateret 03-12-2019

By- og Kulturforvaltningen