Spring til indhold

Skal du have ny olietank?

Når du køber en ny olietank, skal du sikre dig, at leverandøren udleverer en tankattest.

Tankattest

Attesten er en garanti for, at den købte olietank er typegodkendt til at opbevare fyringsolie.
Tankattesten indeholder fabrikantens navn og hjemsted, tanktype, rumfang, fabrikationsnummer og -år samt et typegodkendelsesnummer.

 


Du skal fortælle kommunen, at du får ny olietank

Senest 14 dage inden du installerer en ny tank, skal du anmelde det til os via selvbetjeningsløsningen Byg og Miljø
 
Du skal vedhæfte kopi af tankattest og en skitse, der viser tankens placering på grunden. På skitsen skal du også angive olierør og en eventuel brønd eller boring inden for 50 m fra tanken. 
 
Tankens placering kan markeres på et kort, som du finder på Kortinfo. Eller du kan vælge selv at tegne grunden med bygninger, skel og tankens placering.

 


Særlige forhold

Kommunen kan forbyde etableringen af olietankanlægget, hvis den planlagte placering af anlægget f.eks. strider mod afstandskravene i olietankbekendtgørelsen  
Afstandskravene i bekendtgørelsen er følgende: 
  • anlæg må ikke etableres inden for en afstand af 50 m fra indvindingsboringer til vandværkers vandforsyningsanlæg og 25 m fra andre boringer og brønde, hvorfra der indvindes drikkevand.
  • anlæg må ikke nedgraves inden for det beskyttelsesområde for grundvandsindvinding, som er fastlagt i forbindelse med en vandindvindingstilladelse efter de til enhver tid gældende regler i miljøbeskyttelsesloven. Der skal holdes en afstand til beskyttelsesområdet på 300 m.

 
Boringer og brønde til vandindvinding, som kommune er bekendt med


Har du planer om at etablere tank til diesel eller benzin


... bør du læse "Retningslinjer for indretning af mindre tankningspladser"

By- og Kulturforvaltningen