Spring til indhold

Tank - mellemstor

Denne side henvender sig til ejere og brugere af mellemstore tanke i størrelsen 6.000-200.000 liter.

Tankanlæg der ikke før har været inspiceret og tæthedsprøvet skal inspiceres og tæthedsprøves.
 
Inspektion og tæthedsprøvning

Inspektion og tæthedsprøvning skal udføres af en sagkyndig person, der dels er tilknyttet den virksomhed, som udfører det aktuelle arbejde, og dels har erfaring eller uddannelse til at udføre arbejdet. Læs om inspektioner og tæthedsprøvning.

  • Enkeltvæggede olietankanlæg med indvendig korrosionsbeskyttelse skal inspiceres og tæthedsprøves hvert 10 år.
  • Enkeltvæggede olietankanlæg uden indvendig korrosionsbeskyttelse skal inspiceres og tæthedsprøves hvert 5. år.
  • Anlæg med dobbeltvæggede olietanke, som er tilsluttet et overvågningssystem, skal ikke inspiceres eller tæthedsprøves.

 
Inspektion

Tanke skal inspiceres på både inder- og yderside. Dog skal nedgravede tanke kun inspiceres på indersiden suppleret med, hvad der i øvrigt måtte være tilgængeligt for inspektion, fx ved mandehul. Der er i olietankbekendtgørelsens bilag beskrevet, hvordan den indvendige inspektion skal udføres og, hvordan der i en tilstandsrapport skal redegøres for inspektionens resultater.

 
Tæthedsprøvning i forbindelse med inspektionen

Tæthedsprøvningen der udføres i forbindelse med inspektionen, skal omfatte både tank og rørsystemer. 
 
Overjordiske, enkeltvæggede tankanlæg, som udelukkende er tilsluttet overjordiske rør, hvor hele anlægget er tilgængeligt for udvendig visuel inspektion, skal ikke tæthedsprøves ved inspektionen. I stedet kan kontrol af tætheden ske ved udvendig visuel inspektion af tank og rør.

 

Ejer / brugers månedlige kontrol af tæthed med forbrugsmåler og timetæller

For at undgå der sker oliespild til omgivelserne, skal du som ejer eller bruger tjekke anlæggets tæthed. Dette skal du gøre på baggrund af et beholdningsregnskab, hvor der holdes styr på påfyldte og forbrugte oliemængder. Anlægget skal til dette formål, være forsynet med forbrugsmåler eller timetæller.

 
Du skal føre regnskab over beholdningen i tanken (hvordan du pejler, kan du se her), påfyldte mængder og aftappede eller i øvrigt forbrugte mængder. Aftappede mængder skal du løbende måle med forbrugsmåleren. Forbrug i øvrigt skal enten beregnes ud fra måling med timetæller eller måling med forbrugsmåler. Beholdningen i tanken opgøres på baggrund af pejling eller anden måling og skal ske så ofte, som det er nødvendigt for at føre et pålideligt regnskab, dog mindst en gang hver måned.  
 
Regnskabet føres sådan, at der udføres en beregning af forskel mellem
a) den målte ændring af beholdningen i tanken og
b) de påfyldte og aftappede eller i øvrigt forbrugte mængder.

 
Undtagelser fra kravet om forbrugsmåler og timetæller er

  • overjordiske anlæg hvor både tank og rør er fuldt synlige. Hvis forbrugsmåler eller timetæller udelades skal kontrollen med tætheden foretages ved månedlige udvendige inspektioner. Resultater og tidspunkter, af de udvendige inspektioner skal skrives ind i en journal, som skal opbevares i 5 år. Det er så ikke nødvendigt, at pejle oliebeholdningen og føre beholdningsregnskab.
  • anlæg med elektronisk pejleudstyr med lækagealarm. Det er en forudsætning, at anlægget er tilsluttet et elektronisk system, der holder regnskab med påfyldte og aftappede mængder. Beholdningsregnskabet skal opbevares i 5 år.

Anlæg der ikke er omfattet af ovennævnte undtagelser, skal være forsynet med forbrugsmåler eller timetæller.

 
Nedgravede stålrør

Nedgravede væskeførende stålrør, som ikke er galvaniserede eller omfattet af effektiv katodisk beskyttelse, skal udskiftes med typegodkendte rør (fx rør, der både er galvaniserede og plasttapebeviklet) senest 30 år efter installation. 
 
Sløjfning af olietankanlæg
Hvis du ikke bruger dit olietankanlæg længere, skal det sløjfes. Efter olietankbekendtgørelsens § 31 sløjfes en tank ved at eventuelt restindhold i anlægget fjernes og påfyldningsstuds og udluftningsrør afmonteres og tanken afblændes, så påfyldning ikke kan finde sted. Du kan også vælge af fjerne anlægget fra ejendommen.
Kommunen skal senest 4 uger efter sløjfning have meddelelse om via selvbetjeningsløsningen Byg og Miljø, at anlægget er fjernet eller sløjfet, hvordan det er gjort. Og det skal vises på en kortskitse, hvor på ejendommen tanken har været i brug. 
Vi anbefaler, at du før sløjfningen kontakter Region Syddanmark for råd og vejledning om, hvordan du undgår, at din ejendom bliver registreret som muligt forurenet (kortlagt på v1) på grund af olietankanlægget.

Yderligere oplysninger

For yderligere oplysninger kan du se olietankbekendtgørelsen

 

 

 

 

 


By- og Kulturforvaltningen