Spring til indhold

Spildevandshåndtering i kolonihaver

Spildevand er alt vand, der kommer fra brug af kolonihavehuset, dvs. vand fra toilet, køkkenvask, bad og lignende - inde såvel som ude.

Spildevand fra kolonihaven skal opsamles og må ikke udledes på eller i jorden eller ledes til dræn, vandløb og lignende. 

 

Små spildevandsmængder

Har man kun begrænsede mængder af spildevand fra f.eks. en enkelt køkkenvask, er det muligt at aflede dette til en dunk, der tømmes i havekoloniens fælles tømmefaciliteter. Dunken skal kunne transporteres ved håndkraft. 

 

Samletank

Hvis du ønsker at etablere en samletank i din kolonihave, skal du kontakte en autoriseret kloakmester.

Kloakmesteren skal ansøge Odense Kommune om tilladelse til at etablere samletanken, herunder indsende kloaktegning og oplysninger om tank m.m. til Odense Kommune.

Når Odense Kommune har meddelt skriftlig tilladelse til etablering af samletanken, til dig og kloakmesteren, kan arbejdet påbegyndes. Ikke før.

Det er vigtigt at kloakmesteren indsender en skriftlig færdigmelding til Odense Kommune, når arbejdet er udført. Først da er tanken lovlig og kan tages i brug.

Vi anbefaler, at du selv følger op på, om kloakmesteren får sendt færdigmeldingen.

 

Muldtoilet

Det er tilladt at have et muld-/komposteringstoilet i sin kolonihave. Restproduktet skal dog bortskaffes på forsvarlig vis, det vil sige at toilettet skal tømmes i en godkendt samletank eller foreningens fælles tømmefaciliteter. Restproduktet må ikke spredes i haven eller bruges som gødning.

Det er på nuværende tidspunkt ikke muligt at opnå tilstrækkelig hygiejnisering igennem kompostering.

Hverken i muldtoilettets beholder eller i et separat komposteringsanlæg. Hvis Odense Kommune bliver bekendt med forskning, der viser at hygiejnisering kan ske eller der udvikles nye metoder eller teknologi, vil Odense Kommune genoverveje muligheden.

 

Swimmingpool, badebassin og spabad

Mindre bassiner op til 3000 liter, hvor der ikke bruges kemi til at renholde vandet, må man gerne have i kolonihaven. De skal pakkes ned ved sæsonafslutning.

Nedgravede swimmingpools er ikke tilladt.

Spa og boblebade herunder vildmarksbade tillades, hvis vandet kan afledes på lovlig vis.

 

Regnvand

Regnvand fra tagflader, terrasser mm. i din kolonihave må ikke være til gene for naboer eller vejarealer, hverken indenfor eller udenfor haveforeningens område.

Regnvand skal håndteres på egen havelod efter gældende lejekontrakt mellem Odense Kommune og Odense Havelodselskab samt tilladelser meddelt af Odense Kommune.

Regnvand kan opsamles og opbevares i vandtønder til brug for vanding i haverne. Regnvand fra mindre arealer kan f.eks. ledes til en faskine eller et regnbed inde på den enkelte havelod.

På grund af øgede regnmængder, opfordrer Odense Kommune alle kolonihaveforeninger til at overveje, hvordan fremtidige problemer med overfladevand på terræn kan løses i fællesskab.

 

Kontakt

Hvis du har spørgsmål, er du velkommen til at sende en mail til spildevand@odense.dk.

Klima- og Miljøforvaltningen