Spring til indhold

Regnvandshåndtering i kolonihaver

Regnvand fra tagflader, terrasser mm. i din kolonihave må ikke være til gene for naboer eller vejarealer, hverken indenfor eller udenfor haveforeningens område.

Regnvand skal håndteres i efter gældende lejekontrakt mellem Odense Kommune og Odense Havelodselskab samt tilladelser meddelt af Odense Kommune.

 

Regnvand på det enkelte havelod

Regnvand kan opsamles og opbevares i vandtønder til brug for vanding i haverne. Regnvand fra mindre arealer kan f.eks. ledes til en faskine eller et regnbed inde på den enkelte havelod. 

 

Regnvand på fællesarealer

På grund af øgede regnmængder, opfordrer Odense Kommune alle kolonihaveforeninger til at overveje, hvordan fremtidige problemer med overfladevand på terræn kan løses i fællesskab. 

Flere kolonihaveområder er drænet, men Odense Kommune har desværre ikke tegninger over, hvor eventuelle dræn er placeret. Hvis I som bestyrelse ikke ved, om jeres haveforening er drænet, så spørg eventuelt medlemmer, der har haft deres kolonihave i mange år, eller prøv at genfinde gamle dræn ved at lede efter brønddæksler i gangene.
Hvis kolonihaveforeningen er drænet, så er foreningen forpligtiget til at sørge for, at drænene er tilstrækkeligt vedligeholdt og spules igennem regelmæssigt.

Hvis dele af kolonihaveforeningens område ligger lavt, vil det ofte være her overfladevandet samles i regnfulde perioder. I kan overveje om sådanne områder fremadrettet skal reserveres til regnvandshåndtering. Odense Kommune går gerne i dialog med jer om muligheden for at havelodder, der er stærkt plaget af overfladevand, kan omdannes til fællesområder, hvor overfladevandet samles ved kraftige og langvarige regnskyl, og anvendes som fælles opholdsarealer i tørre perioder.

Det er kolonihaveforeningens eget ansvar at sørge for at foreningens område er klar til at håndterer de øgede regnmængder, men Odense Kommune vil gerne være behjælpelig med vejledning.

Klima- og Miljøforvaltningen