Spring til indhold

Klimatilpasning og ny kystnatur ved Seden Strand Øst

I 2020-2021 gennemføres et omfattende naturprojekt på den østlige side af Seden Strandby. Projektet klimasikrer området og skaber samtidig et nyt og unikt naturområde til gavn for både fugle, padder, biodiversiteten og mennesker.

Seden Strandby er et naturskønt område ved Odense Fjord. Området har gennem de senere år været udsat for oversvømmelser fra fjorden og må jævnligt beskyttes med sandsække og vandpumper. 

 

Strandengene tæt ved Seden Strandby er vigtige levesteder fjordens fugle. Arealet med strandenge ved fjorden er dog gået meget tilbage gennem mange år som følge af inddigning, opdyrkning og tilgroning. Samtidigt er de tilbageværende strandenge truet af klimaforandringer, hvis de ikke får plads til at kunne flytte op til en højere kote. Det skal et omfattende natur- og klimaprojekt ændre på. 

 

Natur- og klimaprojekt ved Seden Strandby Øst

På østsiden af Seden Strandby blev der i 1800-tallet etableret et dige omkring strandengene ved kysten og foretaget dræning for at skabe mulighed for opdyrkning af et større areal. Senere i 1950-erne blev vandløbene også rettet ud og ført væk fra arealet.

 

For både at beskytte Seden Strandby bedre mod oversvømmelse fra østsiden og give mere plads til fjordens natur er de kystnære diger fjernet og i stedet flyttet længere væk fra kysten i 2020. Dette betyder på den ene side, at et større område hyppigere vil blive oversvømmet, men på den anden side at oversvømmelsesrisikoen af det bagvedliggende areal er reduceret. Samtidig er der blevet plads til, at et område på 27 hektar kan udvikle sig til strandenge på de tidligere opdyrkede arealer, herunder at kystnaturen kan tilpasse sig klimaforandringerne med en højere havvandsstand. Vandløbene er også blevet ført ned over området igen og der er blevet etableret nye levesteder for strandtudse samt fuglene ved Odense Fjord. 

 

Det nye dige blev indviet i november 2020. Læs pressemeddelelsen om indvielsen af det nye dige på østsiden af Seden Strandby

 

Finansieringen af projektet kommer i første gang fra staten, der støtter projekter, der skaber synergi mellem natur og tilpasning til klimaforandringer. Samtidig er projektet en del af det internationale forskningsprojekt ”Reconect”, der er finansieret af EU via Horizon 2020-programmet. Horizon 2020-programmet bruger Odense-projektet som et eksempel på et projekt med fokus på naturtilpasset klimatilpasning, der er til fordel for naturen, bevarer de åbne kystlandskab og samtidig beskytter boliger og infrastruktur. På den måde går projektet godt i tråd med kommunens Natura 2000-handleplan og strategi.

Som en del af projektet laves der desuden stier i kanten af området, og der sættes fugletårne op, så der også skabes et nyt rekreativt område i Odense, hvor man kan opleve kystnaturen ved Odense Fjord. Der sker i første halvår af 2021.

Gennem projektet vil det blive undersøgt, hvilke konsekvenser projektet har for både naturen, vandet og menneskerne som bor tæt på. Projektet ved Seden Strandby giver altså Odense Kommune en unik mulighed for at belyse fremtidens klimatilpasning via en naturtilgang.

Forhåbningen er, at projektet, ikke bare er med til at sikre de, der bor i Seden Strandby mod kommende oversvømmelser, men også skaber et helt nyt naturområde til glæde for både dyreliv og alle i Odense, der får et nyt, unikt naturområde at besøge og gå på opdagelse i.

 

Du kan læse mere om reconect-projektet på reconect.eu og om klimatilpasning på klimatilpasning.dk

EU-logo Reconect

 

Se også

Der arbejdes i et helt andet regi med et digeprojekt ved Seden Strandby Vest

By- og Kulturforvaltningen