Spring til indhold

Vejrup Å - Afgørelse om ikke-VVM-pligt

Odense Kommune har modtaget ansøgning om screening af et projekt vedrørende vandløbsindsats i Vejrup Å.

Odense Kommune har foretaget en screening for miljøkonsekvensvurdering af projekt som vurderes at være omfattet af VVM-bekendtgørelsens bilag 2, pkt. 10f regulering af vandløb.

 

Odense Kommune har afgjort at projektet med regulering af Vejrup Å ikke har væsentlig påvirkning af det omkringliggende miljø og dermed ikke er omfattet af krav om miljøkonsekvensvurdering (VVM-pligt) jævnfør Bekendtgørelse af lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM) – LBK nr. 1225 af 25/10/2018. Denne vurdering beror på, at der ikke er en negativ påvirkning af overfladevand, eksisterende natur eller habitatarter og at projektet ikke påvirker risikoen for oversvømmelser negativt. At anlægsfasen er kortvarig og inden for almindelig arbejdstid samt at projektet overvejende har positive virkninger herudover.

 

Afgørelse og ansøgning:

Afgørelsen kan påklages til Natur- og Miljøklagenævnet inden for 4 uger fra annoncering. Det vil sige senest den 22. april 2020. 

 

By- og Kulturforvaltningen