Spring til indhold

Vandløbsresaurering Odense Å ved Dalum Papirfabrik - Afgørelse om ikke VVM-pligt

Vandløbsrestaurering Odense Å, v. Dalum Papirfabrik - Afgørelse om ikke VVM-pligt

 

Odense Kommune har afgjort at vandløbsrestaureringsprojektet med fjernelse af stryg i Odense Å ved Dalum Papir ikke udløser VVM-pligt og hermed krav om miljøkonsekvensvurdering i medfør af Bekendtgørelse af lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM) - LBK nr. 1225 af 25/10/2018.

 

Afgørelse om ikke VVM-pligt

Screeningsskema

Ansøgning

Bilag til ansøgning

Klagevejledning

Afgørelsen kan påklages til Natur- og Miljøklagenævnet inden for 4 uger fra annoncering. Det vil sige inden den 7. oktober 2019.

By- og Kulturforvaltningen