Spring til indhold

Udnyttelse af overskudsvarme ved Ejby Mølle - afgørelse om ikke VVM-pligt

Afgørelse om ikke VVM-pligt i forbindelse med projektgodkendelse efter varmeforsyningsloven for Udnyttelse af overskudsvarme ved Ejby Mølle, VandcenterSyd

Odense Kommune har afgjort, at projektet om varmegenvinding af overskudsvarme fra Ejby Mølle, VandcenterSyd ikke udløser VVM-pligt, i medfør af lovbekendtgørelse nr. 1225 af 25. oktober 2018 om miljøvurdering af planer og programmer af konkrete projekter.

 

Kommunens afgørelse inklusiv screeningsskema

 

Klage

Afgørelsen kan efter planlovens §58 påklages til Natur- og Miljøklagenævnet. Klagefristen er 4 uger fra annoncering, se afgørelsens klagevejledning.       Industri og Klima

Erhverv og Bæredygtighed                   

By- og Kulturforvaltningen