Spring til indhold

Tilladelse til udledning af tag- og overfladevand fra Bellinge Fælled Etape 3-4

Tilladelse til udledning af tag- og overfladevand fra Bellinge Fælled Etape 3 og 4 - Odense Kommune byggemodning til Lettebækken

I forbindelse med Odense Kommunes byggemodning i Bellinge Fælled - Etape 3 og 4 ansøger Rambøll, på vegne af VandCenter Syd om tilladelse til udledning af
tag- og overfladevand fra området via regnvandsbassiner til Lettebækken.

Tilladelsen er opdelt i 2 afsnit, hvor afsnit 1 indeholder en teknisk beskrivelse og vurdering af projektet og afsnit 2 indeholder vilkår til udledningen samt
klagevejledning.

I henhold til § 28 i miljøbeskyttelsesloven, lovbek. nr. 1121 af 3. september 2018 meddeles herved tilladelse til udledning af tag- og overfladevand fra
byggemodningen Bellinge Fælled – Etape 3 og 4.

 

Tilladelse til udledning af tag- og overfladevand fra Bellinge Fælled Etape 3-4

 

Industri og Klima

By- og Kulturforvaltningen