Spring til indhold

Tilladelse til indvinding af grundvand til støvbekæmpelse samt grundvandssænkning

Odense Kommune meddeler hermed tilladelse efter vandforsyningslovens §261, til indvinding af 1.000 m³ grundvand/år til støvbekæmpelse. Indvindingen skal ske
på matriklerne 6b, 6t og 7b Højby By, Højby.

Der gives endvidere tilladelse til den midlertidige grundvandssænkning, der vil være konsekvensen af den tilladte mængde af råstoffer, der graves under grundvandsspejlet. Tilladelsen gives i tilknytning til gravetilladelse fra Region Syddanmark.

Der kan klages over afgørelsen til Miljø- og Fødevareklagenævnet via Klageportalen. Fristen for at klage er 4 uger fra annonceringen, se afgørelsens klagevejledning.

Se vandindvindingstilladelsen og tilladelse til midlertidig grundvandssænkning

Nærmere oplysninger om afgørelsen kan fås ved henvendelse til Odense Kommune, By- og Kulturforvaltningen, Vand og Natur, Nørregade 36, 5000 Odense C, telefon 6551 2525 eller mail: miljo@odense.dk

Erhverv og Bæredygtighed
Vand og Natur

By- og Kulturforvaltningen