Spring til indhold

Tietgenbyen Nord - Erhvervsbyggemodning - afgørelse om ikke VVM-pligt

Afgørelse om ikke VVM-pligt, det vil sige ikke krav om miljøvurdering i forbindelse med erhvervsbyggemodning af Tietgenbyen Nord.

Odense Kommune har afgjort, at projektet med erhvervsbyggemodning af Tietgenbyen Nord ikke udløser krav om miljøvurdering (VVM-pligt) i medfør af Bekendtgørelse af lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (LBK nr. 973 af 25. juni 2020).

Klage

Afgørelsen kan efter § 49 påklages til Natur- og Miljøklagenævnet. Klagefristen er 4 uger fra annoncering. Se afgørelsens klagevejledning. Kommunens afgørelse kan indbringes for domstolene inden 6 måneder fra datoen for offentliggørelsen.

By- og Kulturforvaltningen