Spring til indhold

Stavisvej 37 - Dispensation efter naturbeskyttelsesloven - tilbygning

Stavisvej 37 - Dispensation efter naturbeskyttelsesloven - tilbygning

Selvbetjening

Selvbetjeningsoversigt

Afgørelse efter Naturbeskyttelsesloven

I henhold til bestemmelserne i § 16 og 17 i Lov om Naturbeskyttelse har Odense Kommune, Byggesag, den 29. april 2021, med hjemmel i samme lovs § 65 stk. 1, meddelt dispensation til:

Opførelse af tilbygning på 126 m2, Stavisvej 37

matr.nr. 2cu, Næsby By, Næsby.

Afgørelsen annonceres den 5. maj 2021.

Nærmere oplysning om dispensationens omfang og vilkår kan fås ved henvendelse til Byggesag på telefon 6551 2462.

Hvem kan klage, og hvordan?

 

Afgørelsen kan inden 2. juni 2021 påklages efter Naturbeskyttelseslovens § 78.


Klageberettiget er ejeren/ansøgeren, offentlige myndigheder, Danmarks Naturfredningsforening og lokale foreninger og lignende, som har en væsentlig interesse i afgørelsen.

Klage skal være skriftlig, og sendes ind inden 4 uger fra den dag afgørelsen er givet. Hvis afgørelsen er offentliggjort, regnes fristen fra offentliggørelsen.

Klage skal sendes via Nævnenes Hus hjemmeside www.naevneneshus.dk, og du skal vælge punktet ’Miljø og Fødevareklagenævnet’.
Når du klager, skal du betale et gebyr, det sker med betalingskort via klageportalen.

 

Hvis der klages, må tilladelsen ikke udnyttes, før klagemyndighedens afgørelse foreligger.

By- og Kulturforvaltningen