Spring til indhold

Søhus Vandværk - ny vandindvindingsboring DGU nr. 136.2697

Odense Kommune har meddelt Søhus Vandværk endelig vandindvindingstilladelse til ibrugtagning af ny boring DGU nr. 136.2697.

Der er lavet en VVM-screening af indvindingens påvirkning efter bekendtgørelse nr. 1225 af 25. oktober 2018 om miljøvurdering af planer og af konkrete projekter (VVM). Odense Kommune har på baggrund af screeningen afgjort, at projektet omfattende ibrugtagning af den nye boring ikke medfører en væsentlig påvirkning af miljøet og dermed ikke er omfattet af krav om miljøkonsekvensvurdering (VVM-pligt).

 

Afgørelsen kan påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet via Klageportalen inden for 4 uger fra annonceringen, det vil sige den 17. juni 2020.

 

Se vandindvindingstilladelse og afgørelse om, at der ikke er VVM-pligt inklusiv klagevejledning.

 

Nærmere oplysninger om sagen kan fås ved henvendelse til Odense Kommune, By- og Kulturforvaltningen, Natur og Klima, Nørregade 36, 5000 Odense C, telefon 6551 2525 eller mail: miljo@odense.dk.

 

Bæredygtighed og Mobilitet
Natur og Klima

By- og Kulturforvaltningen