Spring til indhold

Skovhaven - Tilladelse til anlæggelse af nyt rørlagt vandløb

Rambøll har på vegne af Vandcenter Syd A/S søgt om tilladelse til at anlægge et nyt privat vandløb ved Skovhaven i Bullerup.

Odense Kommune har givet tilladelse til projektet efter Vandløbslovens §21, samt dispensation jf. § 65 i Naturbeskyttelsesloven

By- og Kulturforvaltningen