Spring til indhold

Skaterpark - Afgørelse om ikke VVM-pligt

Skaterpark ved den grønne kile, Toldbodgade-Ejlskovsgade – Afgørelse om ikke VVM-pligt.

Odense Kommune har afgjort at projekt med etablering af skaterpark ved den grønne kile mellem Toldbodgade og Ejlskovsgade ikke har væsentligt påvirkninger på det omkringliggende miljø. Der er dermed ikke krav om miljøkonsekvensvurdering i medfør af Bekendtgørelse af lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM) - LBK nr. 1225 af 25/10/2018.

Afgørelsen kan påklages til Natur- og Miljøklagenævnet inden for 4 uger fra annoncering. Det vil sige senest den 20. februar 2020. 

By- og Kulturforvaltningen