Spring til indhold

Afgørelse om ikke VVM-pligt for etablering af nyt tilbagetrukket dige ved Seden Strandby Øst og genslyngning af Seden Bæk og Seden-Åsum Skelgrøft

Odense Kommune, Natur og Klima har indgivet ansøgning om et projekt for etablering af nyt tilbagetrukket dige ved Seden Strandby Øst og genslyngning af Seden Bæk og Seden-Åsum Skelgrøft.

Odense Kommune, Industri og Miljø har afgjort at projektet ikke udløser VVM-pligt, jævnfør Miljøvurderingsloven. Begrundelsen for afgørelsen fremgår af vedlagte VVM-ansøgnings og -screeningsskema.

Der kan klages over afgørelsen til Miljø- og Fødevareklagenævnet via Klageportalen. Fristen for klage udløber den 1. maj 2020.

Ansøgnings- og screeningskema med bilag:

Nærmere oplysninger om afgørelsen kan fås ved henvendelse til Odense Kommune, By- og Kulturforvaltningen, Industri og Miljø, Nørregade 36, 5000 Odense C, tlf.nr. 65 51 24 89


By- og Kulturforvaltningen
Bæredygtighed og Mobilitet
Industri og Miljø

By- og Kulturforvaltningen