Spring til indhold

Sanderumvej 300 - Ansøgning om miljøgodkendelse til husdyrbrug

Ejeren af svineproduktionen på Sanderumvej 300, 5250 Odense SV har ansøgt om miljøgodkendelse efter husdyrbruglovens § 16a.

Der ansøges i den aktuelle sag om udvidelse af produktionsarealet fra 711 m2 til 3461 m2. Produktionsarealet skal, inden for rammerne af dyrevelfærdsreglerne, anvendes til svineproduktion. Den ansøgte udvidelse ligger i tilknytning til eksisterende byggeri. De udvidelsesmæssige ændringer omfatter etablering af en ny stald på 3461 m2, to nye gyllebeholdere på hver 4000 m3, en fortank på 99 m3 og 3 fodersiloer på hver 60 m3. I forbindelse med etablering af det ansøgte vil pro-duktionen ophøre i den eksisterende stald og den eksisterende gyllebeholder vil blive revet ned.

 

Ansøgningen omfatter et ansøgningsskema nr. 212837 og en række bilag. Ansøgningsskemaet og bilagene kan tilgås via nedenstående links. 
Ansøgningsmaterialet kan tilgås fra www.odense.dk/officielt under Miljø og VVM, Sanderumvej 300 fra onsdag den 27. november 2019.

 

Enhver har ret til at se og kommentere sagen. Hvis du har ideer eller bemærkninger til det ansøgte projekt, skal du sende dem til Odense Kommune senest den 18. december 2019.

 

Kommunen udarbejder derefter et udkast til miljøgodkendelse. Udkastet bliver offentliggjort på kommunens hjemmeside, og borgerne har igen mulighed for at komme med bemærkninger. Du kan også få tilsendt en kopi af udkastet, hvis du ønsker det.

 

Når kommunen har afsluttet sagsbehandlingen, vil afgørelsen om miljøgodkendelse blive annonceret her på hjemmesiden. Der kan klages over afgørelsen.

 

Nærmere oplysninger om sagen kan fås ved henvendelse til Odense Kommune, By- og Kulturforvaltningen, Vand og Natur, Nørregade 36, 5000 Odense C. Tlf.  6551 2525, mail: miljo@odense.dk

Ansøgningsmaterialet:
Ansøgningsskema nr. 212837 version 3
Miljøkonsekvensrapport version 2
Miljøansøgning version 2
Situationsplan version 2
OML-beskrivelse 3461 kvm ny stald

By- og Kulturforvaltningen