Spring til indhold

Ansøgning om miljøgodkendelse af husdyrbrug

Ejeren af kvægproduktionen på Sanderumvej 238, 5250 Odense SV søger om en § 16a miljøgodkendelse efter lov om husdyrbrug og anvendelse af gødning m.v.

Der ansøges i den aktuelle sag om udvidelse af produktionsarealet fra 2800 m2 til 4075 m2. Produktionsarealet skal, inden for rammerne af dyrevelfærdsreglerne, anvendes til kvægproduktion. Den ansøgte udvidelse ligger i tilknytning til eksisterende byggeri. De udvidelsesmæssige ændringer omfatter inddragelse af en eksisterende lade til produktionsareal. 

 

Ansøgningen omfatter et ansøgningsskema nr. 223, en miljøredegørelse ”Ansøgning om § 16a, stk. 1 miljøgodkendelse”, samt en oversigt over det ansøgte pro-duktionsareal. 

 

Ansøgningsmaterialet kan tilgås fra www.odense.dk/officielt under Miljø og VVM, Sanderumvej 238 eller via nedenstående links fra den 5. februar 2021.

 

Enhver har ret til at se og kommentere sagen. Hvis du har ideer eller bemærkninger til det ansøgte projekt, skal du sende dem til Odense Kommune senest den 1. marts 2021.

 

Kommunen udarbejder derefter et udkast til miljøgodkendelse. Udkastet bliver offentliggjort på kommunens hjemmeside, og borgerne har igen mulighed for at komme med bemærkninger. Du kan også få tilsendt en kopi af udkastet, hvis du ønsker det.

 

Når kommunen har afsluttet sagsbehandlingen, vil afgørelsen om miljøgodkendelse blive annonceret her på hjemmesiden. Der kan klages over afgørelsen.
Nærmere oplysninger om sagen kan fås ved henvendelse til Odense Kommune, By- og Kulturforvaltningen, Natur og Klima, Nørregade 36, 5000 Odense C. Tlf. 6551 2525, mail: miljo@odense.dk.

Ansøgningsmaterialet:

 

By- og Kulturforvaltningen