Spring til indhold

Ruegyden - Minivådområde - Afgørelse om ikke VVM-pligt

Odense Kommune har modtaget ansøgning om screening af et projekt om et minivådområde på Ruegyden.

Odense Kommune har foretaget en screening for miljøkonsekvensvurdering af projekt som vurderes at være omfattet af VVM-bekendtgørelsens bilag 2, pkt. 1c og bilag 2, pkt. 10g. 
 
Odense Kommune har afgjort at projektet, der omfatter etablering af et minivådområde ikke har væsentlig påvirkning af det omkringliggende miljø og dermed ikke er omfattet af krav om miljøkonsekvensvurdering (VVM-pligt) jævnfør Bekendtgørelse af lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM) – LBK nr. 973 af 25/06/2020. 
 
Ansøgning og afgørelse:

 
Afgørelsen kan påklages til Natur- og Miljøklagenævnet inden for 4 uger fra annoncering. Det vil sige senest den 12. november 2020. 

By- og Kulturforvaltningen