Spring til indhold

Ribjergvej 27 - Revurdering af miljøgodkendelse til IE-husdyrbrug

Odense Kommune har revurderet husdyrbrugets miljøgodkendelse..

Odense Kommune konkluderer på baggrund af revurderingen, at husdyrbruget har truffet de nødvendige foranstaltninger til at forebygge og begrænse forureningen ved anvendelse af bedste tilgængelige teknologi (BAT), og at husdyrbruget i øvrigt kan drives på stedet uden at påvirke omgivelserne på en måde, som er uforenelig med hensynet til omgivelserne. Derudover vurderer Odense Kommune, at indretning og drift af husdyrbruget kan ske i overensstemmelse med gældende regler og uden væsentlig påvirkning af miljøet.

Hele afgørelsen med bilag kan ses her:

Hvis du har spørgsmål til sagen, kan du kontakte miljøsagsbehandler Bo Frank Clausen, Natur og Klima på tlf.: 51350938 eller på e-mail bocla@odense.dk.

Klagevejledning

Klageberettigede er myndigheder, organisationer og enhver med individuel, væsentlig interesse i afgørelsen. Du kan klage over afgørelsen til Miljø- og fødevareklagenævnet, som vil opkræve et klagegebyr på kr. 900 for borgere og kr. 1.800 for virksomheder m.v. En eventuel klage skal indgives via Klageportalen, som kan tilgås via www.naevneneshus.dk. Klagen skal være indgivet senest tirsdag den 23. november 2021.

By- og Kulturforvaltningen