Spring til indhold

Puljeskov nord for Fraugde – afgørelse om ikke VVM-pligt

Afgørelse om ikke VVM-pligt, det vil sige ikke krav om miljøvurdering i forbindelse med etablering af skov nord for Fraugde.

Odense Kommune har afgjort, at projektet med etablering af puljeskov nord for Fraugde ikke udløser krav om miljøvurdering (VVM-pligt) i medfør af Bekendtgørelse af lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (LBK nr. 1976 af 27/10/2021).

 

Klage

Afgørelsen kan efter § 49 påklages til Natur- og Miljøklagenævnet. Klagefristen er 4 uger fra annoncering. Se klagevejledning ovenfor. Kommunens afgørelse kan indbringes for domstolene inden 6 måneder fra datoen for offentliggørelsen.

By- og Kulturforvaltningen