Spring til indhold

Østagervej 87 - Ansøgning om miljøgodkendelse til husdyrbrug

Ejeren af svineproduktionen på Østagervej 87, 5220 Odense SØ har ansøgt om miljøgodkendelse efter husdyrbruglovens § 16a.

Der ansøges i den aktuelle sag om udvidelse af produktionsarealet fra 1187 m2 til 3730 m2. Produktionsarealet skal, inden for rammerne af dyrevelfærdsreglerne, anvendes til svineproduktion. Den ansøgte udvidelse ligger i tilknytning til eksisterende byggeri. De udvidelsesmæssige ændringer omfatter etablering af en ny stald med et produktionsareal på 1520 m2 (stald 6c), samt en mindre udvidelse af de eksisterende stalde med 30 m2.

 

Ansøgningen omfatter et ansøgningsskema nr. 226973 og en række bilag. Ansøgningsskemaet og bilagene kan tilgås via nedenstående links.

 

Ansøgningsmaterialet kan tilgås fra www.odense.dk/officielt under Miljø og VVM, Østagervej 87 fra tirsdag den 8. juni 2021.

 

Enhver har ret til at se og kommentere sagen. Hvis du har ideer eller bemærkninger til det ansøgte projekt, skal du sende dem til Odense Kommune senest den 6. juli 2021. Bemærkninger til det ansøgte sendes til miljø@odense.dk.

 

Kommunen udarbejder derefter et udkast til miljøgodkendelse. Udkastet bliver offentliggjort på kommunens hjemmeside, og borgerne har igen mulighed for at komme med bemærkninger. Du kan også få tilsendt en kopi af udkastet, hvis du ønsker det.

 

Når kommunen har afsluttet sagsbehandlingen, vil afgørelsen om miljøgodkendelse blive annonceret her på hjemmesiden. Der kan klages over afgørelsen.

 

Nærmere oplysninger om sagen kan fås ved henvendelse til Odense Kommune, By- og Kulturforvaltningen, Vand og Natur, Nørregade 36, 5000 Odense C. Tlf. 6551 2525, mail: miljo@odense.dk.


Ansøgningsmaterialet:

By- og Kulturforvaltningen