Spring til indhold

Østagervej 87 – ansøgning om miljøgodkendelse af husdyrbrug

Ejeren af svineproduktionen på Østagervej 87, 5220 Odense SØ søger om en § 16a miljøgodkendelse efter lov om husdyrbrug og anvendelse af gødning m.v.

Ansøger ønsker at udvide produktionen af slagtesvin og ansøger om etablering af i alt 1400 nye stipladser i to nye stalde, der ønskes opført øst for de nuværende produktionsbygninger.

 

Ansøgningsmaterialet:

Skema 210925
Kortbilag (situationsplan)
Miljøkonsekvensrapport Østagervej 87

Ansøgningsmaterialet kan tilgås fra www.odense.dk/officielt under
Miljø og VVM, Østagervej 87 fra onsdag d. 4. september 2019.

Enhver har ret til at se og kommentere sagen.
Hvis du har ideer eller bemærkninger til det ansøgte projekt, skal du sende dem til Odense Kommune senest den 30. september 2019.

Kommunen udarbejder derefter et udkast til miljøgodkendelse. Udkastet bliver offentliggjort på kommunens hjemmeside, og borgerne har igen mulighed for at komme med bemærkninger. Du kan også få tilsendt en kopi af udkastet, hvis du ønsker det.

Når kommunen har afsluttet sagsbehandlingen, vil afgørelsen om miljøgodkendelse blive annonceret her på hjemmesiden. Der kan klages over afgørelsen.

Nærmere oplysninger om sagen kan fås ved henvendelse til Odense Kommune, By- og Kulturforvaltningen, Vand og Natur, Nørregade 36, 5000 Odense C. Tlf. 65 51 25 88 eller 65 51 25 25, mail: miljo@odense.dk.


By- og Kulturforvaltningen