Spring til indhold

Odense Å, Lindved Å og Glisholm Sø - Tilladelse til indvinding af overfladevand

Tilladelse til indvinding af overfladevand fra Odense Å, Lindved Å og Glisholm sø samt afgørelse om ikke VVM-pligt.

Odense Kommune meddeler hermed tilladelse til indvinding af overfladevand fra Odense Å, Lindved Å og Glisholm Sø til vanding af træer langs letbanen i Odense Kommune. Odense Kommune har i denne forbindelse afgjort, at tilladelsen ikke udløser krav om miljøvurdering (VVM-pligt) i medfør af Bekendtgørelse af lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (LBK nr. 973 af 25. juni 2020).

Hvem kan klage, og hvordan?
Du og andre klageberettigede kan klage over denne afgørelse til Miljø- og Fødevareklagenævnet.
Du klager via klageportalen, som du finder via borger.dk eller virk.dk. Du kan også finde klageportalen på hjemmesiden for Nævnenes Hus eller via dette link.

Klagen skal indgives inden den 28. oktober 2021. Din klage er indgivet, når den er tilgængelig for os via klageportalen. Klagen kan indgives af:

• Afgørelsens adressat
• Enhver, der har en individuel væsentlig interesse i sagens udfald

Du kan finde yderligere klagevejledning på hjemmesiden for Nævnenes Hus www.naevneneshus.dk.

Tilladelsen må ikke udnyttes før klagefristen er udløbet, eller før eventuelle klagesager er afgjort, såfremt der skal foretages bygge- eller anlægsarbejder.


By- og Kulturforvaltningen