Spring til indhold

Nyt OUH - Grundvandssænkning - rammetilladelse

Medic OUH søger på vegne af Nyt OUH, Region Syddanmark om tilladelse til permanent grundvandssænkning med henblik på tørholdelse af det planlagte kælderbyggeri indenfor Hospitals-ringen, Nyt OUH.

Med hjemmel i Vandforsyningslovens §26, meddeler Odense Kommune hermed tilladelse til oppumpning af grundvand med henblik på tørholdelse af det planlagte kælderbyggeri indenfor Hospitals-ringen, Nyt OUH. 

Tilladelsen er meddelt for en periode på maksimalt 30 år, og gælder således frem til den 31. december 2049, hvor den vil kunne forlænges, hvis ikke den er i strid med Vandforsyningslovens formål. Omvendt vil tilladelsen også erstatningsfrit kunne ændres eller tilbagekaldes, hvis bortledningen medfører væsentlig skade eller ulempe for omgivelserne, eller hvis forudsætningerne for tilladelsen var urigtige eller ændres væsentligt.

Endvidere meddeles, med hjemmel i Miljøbeskyttelseslovens §19 tilladelse til iværksættelse af eventuel kompenserende reinjektion eller udledning i tilfælde af, at moniteringsprogrammets aktionsniveauer overskrides.


Tilladelse med tilhørende bilag kan ses her:

By- og Kulturforvaltningen