Spring til indhold

Nyt OUH: Ansøgning om miljøgodkendelse af nødstrømsanlæg

OUH Odense Universitetshospital/Region Syddanmark, Kløvervænget 2D, 5000 Odense C, har søgt om miljøgodkendelse til etablering af nødstrømsanlæg ved Nyt OUH.

Ansøgning om miljøgodkendelse

Nødstrømsanlægget vil blive etableret umiddelbart sydvest for Hospitalsringen ved Nyt OUH og vil komme til at består af op til 9 diesel generatorer. Enhver har ret til at se ansøgningsmaterialet og eventuelt at kommentere det. Ansøgningsmaterialet vil blive fremsendt pr. mail så snart vi har modtaget anmodning derom. Kommentarer til ansøgningsmaterialet skal gives senest onsdag 19. maj 2021. 

Man kan også bede om at få tilsendt udkastet til afgørelse, når det foreligger. Anmodningen om at få udkastet til afgørelse skal ske senest onsdag den 19. maj 2021. Enhver har ret til at kommentere udkastet inden 2 uger, fra det er modtaget.

Retten til at se sagens akter, sker med de begrænsninger, der fremgår af offentlighedsloven, forvaltningsloven og lov om aktindsigt i miljøoplysninger. Det gælder både i forhold til ansøgningen, udkastet til afgørelse og eventuelt supplerende materiale. 

Vi gør opmærksom på, at der er åbenhed i Odense Kommunes sagsbehandling, og at høringssvar i miljøsager er omfattet af reglerne om aktindsigt. For god ordens skyld skal vi derfor oplyse, at tilkendegivelser samt navn og adresse på hvem, der er kommet med tilkendegivelsen vedr. sagen, vil kunne optræde i Odense Kommunes afgørelse, som bl.a. offentliggøres på www.odense.dk/borger/miljoe-og-affald/afgoerelser-og-godkendelser. Enhver, som er interesseret, kan bede om at få en kopi af indkomne høringssvar. Derudover vil modtagne bemærkninger kunne blive forelagt ansøgeren til kommentering, hvis vi skønner, at det er nødvendigt. 

Odense Kommunes afgørelse offentliggøres udelukkende digitalt. 

Offentligheden har adgang til sagens øvrige oplysninger med de begrænsninger, der følger af lovgivningen. 

 

Henvendelse om ansøgningen

Kommentarer, spørgsmål og anmodninger om at se sagen eller at få tilsendt udkastet til afgørelse skal rettes til Odense Kommune, By- og Kulturforvaltningen, Erhverv og Bæredygtighed, Industri og Miljø, Nørregade 36, 5000 Odense C, pr. mail: mtho@odense.dk eller pr. brev til Nørregade 36, 5000 Odense C.

Eventuelle kommentarer til ansøgningen og/eller udkast til afgørelse skal være skriftlige og skal sendes til Odense Kommune. Anfør venligst dit navn og adresse på henvendelsen. 

Bemærk at fremsendelse pr. brev i gennemsnit tager 6 omdelingsdage og i visse tilfælde længere.


Erhverv og Bæredygtighed
Industri og Miljø

By- og Kulturforvaltningen