Spring til indhold

Nye veje i Vollsmose - Ny VVM-tilladelse til projektet

Odense Byråd vedtog den 14. november 2018 en VVM-tilladelse for et infrastrukturprojekt i Vollsmose. Der meddeles en ny VVM-tilladelse, hvor der er foretaget mindre ændringer i vilkårene.

Projektet indeholder en ny vejforbindelse mellem Ejbygade og Vollsmose Allé via Vollsmose Torv. Nye veje etableres mellem Gillestedvej og Bøgeparken og mellem Tjørnehaven og Birkeparken ved at eksisterende stamveje ombygges. Der etableres nye byrum og en sammenhængende stistruktur for gående og cyklende.

 

VVM-tilladelsen af 14. november 2018 indeholdt en række vilkår, hvor bygherren skulle tage hensyn til habitatarten stor vandsalamander, der potentielt kunne være i området.

 

Partnerskabet for Vollsmose har fået udført en feltanalyse, der viser, at der ikke findes stor vandsalamander i området. Vilkår vedrørende beskyttelse af denne habitatart udgår derfor af tilladelsen.

Bygherren/Odense Kommune har indvilliget i frivilligt at tage hensyn til de mere almindelig padder i området.

 

Under feltundersøgelsen er der blevet registreret et nyt naturområde, der er beskyttet efter Naturbeskyttelseslovens § 3. Dette område er omfattet af VVM-tilladelsen.

 

Der er ikke foretaget andre ændringer i VVM-tilladelsen. Denne nye VVM-tilladelse erstatter den tidligere VVM-tilladelse.

 

VVM-tilladelsen ses nedenfor:

Læs her VVM-tilladelse til infrastrukturprojekt i Vollsmose


Der kan klages over afgørelsen til Miljø- og Fødevareklagenævnet via Klageportalen. Fristen for at klage er 4 uger fra annonceringen, som er senest den 7. oktober 2019. Se vejledningen i VVM-tilladelsen.

Nærmere oplysninger kan fås ved henvendelse til Odense Kommune, By- og Kulturforvaltningen, Byplan, Nørregade 36, 5000 Odense C. Tlf. nr. 65 51 25 13.


By- og Kulturforvaltningen
Byudvikling
Byplan

By- og Kulturforvaltningen