Spring til indhold

Nyborgvej 617 - §16b-tilladelse til husdyrbrug

Odense Kommune meddeler miljøtilladelse til et produktionsareal på Nyborgvej 617, 5220 Odense SØ.

Ejendommen er en svineproduktion hvor der er søgt om tilladelse til et 700 m2 produktionsareal. 
Produktionsarealet findes i de eksisterende bygninger og ansøgningen forudsætter ingen bygningsmæssige ændringer. 

Odense har behandlet ansøgningen efter §16b i lov nr. 520 af 01/05/2019 om husdyrbrug og anvendelse af gødning m.v. og har vurderet, at det ansøgte ikke medfører forøget forurening eller forøgede gener for omboende. 

Der kan klages over afgørelsen. En eventuel klage skal indsendes via Klageportalen, og den skal være tilgængelig for kommunen senest mandag den 15. marts 2021 for at blive behandlet. Klagevejledning fremgår af miljøtilladelsen.

Materiale om godkendelsen:

Nærmere oplysninger om sagen kan fås ved henvendelse til Odense Kommune, By- og Kulturforvaltningen, Natur og Klima, Nørregade 36, 5000 Odense C. Tlf. 6551 2525, mail: miljo@odense.dk.


By- og Kulturforvaltningen