Spring til indhold

Afgørelse om ikke-VVM-pligt for regulering af vandløb ved Nr. Lyndelse Vej 1

Odense Kommune har modtaget ansøgning om screening af et projekt om regulering af vandløb ved Nr. Lyndelse Vej 1 i Højby.

Odense Kommune har foretaget en screening for miljøkonsekvensvurdering af projekt som vurderes at være omfattet af VVM-bekendtgørelsens bilag 2, pkt. 10f. Regulering af vandløb.
 
Odense Kommune har afgjort at projektet, der omfatter regulering af vandløb ikke har væsentlig påvirkning af det omkringliggende miljø og dermed ikke er omfattet af krav om miljøkonsekvens-vurdering (VVM-pligt) jævnfør Bekendtgørelse af lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM) – LBK nr. 973 af 25/06/2020. 
 
- Afgørelse om ikke-VVM-pligt med tilhørende bilag herunder VVM-screening og klagevejledning 

Afgørelsen kan påklages til Natur- og Miljøklagenævnet inden for 4 uger fra annoncering. Det vil sige senest onsdag d. 26. maj 2021.

By- og Kulturforvaltningen