Spring til indhold

Næsbyvej 28 dispensation efter Naturbeskyttelsesloven

Dispensation efter Naturbeskyttelsesloven til opførelse af skaterpark.

Kontaktinformation

Kontaktinformation

65 51 24 62

Byggesag

Husk altid at bruge Digital Post til personfølsomme oplysninger.

Digital Post

Byggesag

Åbningstider for telefonisk henvendelse

Tirsdag 10-12
Torsdag 10-12

Personlig henvendelse

Du kan træffe en medarbejder i Byggesag, ved at lave en forudgående aftale.

Afgørelse efter Naturbeskyttelsesloven

I henhold til bestemmelserne i § 17 i Lov om Naturbeskyttelse har Odense Kommune, Byggesag, den 7. februar 2020, med hjemmel i samme lovs § 65 stk. 1, meddelt dispensation til:

 

Etablering af skaterpark, Næsbyvej 28, matr.nr. 17a, Åløkkegård Hgd., Odense JorderNærmere oplysning om dispensationens omfang og vilkår kan fås ved henvendelse til Byggesag på telefon 6551 2462.

Hvem kan klage, og hvordan?

 

Afgørelsen kan inden 6. marts 2020 påklages efter Naturbeskyttelseslovens § 78.

Klageberettiget er ejeren/ansøgeren, offentlige myndigheder, Danmarks Naturfredningsforening og lokale foreninger og lignende, som har en væsentlig interesse i afgørelsen.

Klage skal være skriftlig, og sendes ind inden 4 uger fra den dag afgørelsen er givet. Hvis afgørelsen er offentliggjort, regnes fristen fra offentliggørelsen.

Klage skal sendes via Nævnenes Hus hjemmeside www.naevneneshus.dk, og du skal vælge punktet ’Miljø og Fødevareklagenævnet’.
Når du klager, skal du betale et gebyr, det sker med betalingskort via klageportalen.

 

Hvis der klages, må tilladelsen ikke udnyttes, før klagemyndighedens afgørelse foreligger.

By- og Kulturforvaltningen