Spring til indhold

Tillæg til miljøgodkendelse. Envases - Næsbyvej 20, 5000 Odense C

Forudgående offentlighed.
Ansøgning om miljøgodkendelse af gastank og ændret oplag af organiske opløsningsmidler, efter miljøbeskyttelseslovens bestemmelser.

Miljøgodkendelsen:

Envases Europe A/S har søgt om miljøgodkendelse til etablering af en gastank og et ændret oplag af organiske opløsningsmidler på virksomhedens adresse: Næsbyvej 20, 5000 Odense C.
Gastanken skal kunne erstatte den nuværende naturgasforsyning. Oplaget af organiske opløsningsmidler ændres fra underjordisk til overjordisk oplagring.
Virksomheden fremstiller og overfladebehandler metalemballage bla. til levnedsindustrien.

I henhold til lovgivningen har enhver mulighed for at se og evt. kommentere
ansøgningsmaterialet. Materialet vil blive sendt pr. mail så snart vi har modtaget anmodning herom. Kommentarer skal gives senest den 2. maj 2022.

Man kan også bede om at få tilsendt udkast til afgørelse, når det foreligger. Anmodningen om at få udkast til afgørelse skal ske senest den 2. maj 2022. Enhver har ret til at kommentere udkastet inden 5 dage, fra det er modtaget.

Som følge af Krigen i Ukraine har Miljøministeriet, for at kunne hastebehandle en ansøgning om skift til anden energiforsyning, forkortet fristerne for for offentlighed af ansøgningsmaterialet og for kommentering af udkast til afgørelse. Ovenstående frister afspejler dette.

Retten til at se ansøgningsmaterialet, sker med de begrænsninger, der fremgår af offentlighedsloven, forvaltningsloven og lov om aktindsigt i miljøoplysninger. Det gælder både i forhold til ansøgningsmaterialet, den nugældende miljøgodkendelse, udkast til afgørelse og evt. supplerende materiale.

Odense Kommunes afgørelse offentliggøres udelukkende digitalt.

 

Henvendelse om afgørelsen:

Kommentarer, spørgsmål og anmodninger om at se sagen, eller få tilsendt udkastet til afgørelse skal rettes til Odense Kommune, By- og Kulturforvaltningen, Natur og Miljø, Industri og Miljø, Nørregade 36, 5000 Odense C, pr. mail: ahvi@odense.dk eller pr. brev til Nørregade 36, 5000 Odense C.

Eventuelle kommentarer til sagens akter og/eller udkast til afgørelse skal være skriftlige og skal sendes til Odense Kommune. Anfør venligst navn og adresse på henvendelsen.

By- og Kulturforvaltningen
Industri og Miljø

By- og Kulturforvaltningen