Spring til indhold

Afgørelse om skovrejsning - 2cp Næsbyhoved Mølle, Odense Jorder

Afgørelse om ikke VVM-pligt i sag om skovrejsning

Odense Kommune har modtaget en ansøgning om skovrejsning.

Odense Kommune har afgjort, at projektet ikke udløser VVM-pligt, i medfør af lovbekendtgørelse nr. 1225 af 25. oktober 2018 om miljøvurdering af planer og programmer og af 
konkrete projekter (VVM).

Dokumenter fra sagen:

Klage og spørgsmålsvejledning

Afgørelsen kan påklages efter planlovens § 58 påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Klagefristen er 4 uger fra annoncering, se afgørelsens klagevejledning. 

By- og Kulturforvaltningen