Spring til indhold

Næsby Vandværk - Afgørelse om ikke VVM-pligt i forbindelse med fornyet vandindvindingstilladelse

Odense Kommune har meddelt Næsby Vandværk fornyet vandindvindingstilladelse på 700.000 m³ grundvand pr. år

Der er lavet en VVM-screening af indvindingens påvirkning af omgivelserne i henhold til bestemmelserne i lovbekendtgørelse nr. 1225 af 25. oktober 2018 om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter. På baggrund af screeningen afgør Odense Kommune, at der ikke skal laves en VVM-undersøgelse.

Der kan klages over afgørelsen til Miljø- og Fødevareklagenævnet via Klageportalen. Fristen for at klage er 4 uger fra annonceringen, se afgørelsens klagevejledning.

Se vandindvindingstilladelsen og afgørelsen om, at der ikke er VVM-pligt

Nærmere oplysninger om afgørelsen kan fås ved henvendelse til Odense Kommune, By- og Kulturforvaltningen, Vand og Natur, Nørregade 36, 5000 Odense C, telefon 6551 2525 eller mail: miljo@odense.dk

Erhverv og Bæredygtighed
Vand og Natur
 

By- og Kulturforvaltningen