Spring til indhold

Afgørelse om ikke VVM-pligt ved udvidelse af Tietgenbyens Varmecentral

M.P. Allerups Vej 57 - Afgørelse ved udvidelse af Tietgenbyens Varmecentral

Odense Kommune har afgjort at udvidelse af Tietgenbyens Varmecentral, M.P. Allerups Vej 57, 5220 Odense SØ ikke udløser VVM-pligt og hermed krav om miljøkonsekvensvurdering i medfør af Bekendtgørelse af lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM) - LBK nr. 1225 af 25/10/2018.

 

Afgørelse om ikke-VVM pligt inkl. klagevejledning

Afgørelsen kan påklages til Natur- og Miljøklagenævnet inden for 4 uger fra annoncering. Det vil sige inden den 9. august 2019.

 

Industri og Klima
Erhverv og Bæredygtighed 

 

By- og Kulturforvaltningen