Spring til indhold

Mindelundsvej 112 - Afgørelse om ikke VVM-pligt ved ny vandindvindingstilladelse

Landbruget Syrengården har søgt om ny tilladelse til indvinding af 20.000 m3 overfladevand pr. år fra Odense Å ved Mindelundsvej 112, 5240 Odense NØ, matr. nr. 14m, Seden By, Seden.

Vandet skal anvendes til vanding af landbrugsafgrøder (kartofler, frø & korn) på matrikel 1a og 11a, Seden By, Seden. Odense Kommune har vurderet, at landbruget har et tilstrækkeligt areal til at have brug for denne mængde. Kommune vil derfor tillade en indvindingsmængde på 20.000 m3 overfladevand pr. år.

 

I denne forbindelse er der foretaget en screening af det ansøgtes indvirkning på miljøet efter bekendtgørelse nr. 1225 af 25. oktober 2018 miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM). Odense Kommune har på baggrund af screening vurderet, at det ansøgte ikke medfører en væsentlig påvirkning på miljøet, og at der derfor ikke er behov for at foretage en egentlig miljøvurdering af projektet. Yderligere oplysninger kan læses i afgørelsen samt screeningsskemaet.

 

Der kan klages over afgørelsen til Miljø- og Fødevareklagenævnet via Klageportalen. Fristen for klage udløber den 22.april 2020.

Nærmere oplysninger om afgørelsen kan fås ved henvendelse til Odense Kommune, By- og Kulturforvaltningen, Natur og Klima, Nørregade 36, 5000 Odense C, tlf. nr. 65 51 25 25.

 

Bæredygtighed og Mobilitet
Natur og Klima

By- og Kulturforvaltningen