Spring til indhold

Overskudsvarme fra Meneta - ikke VVM

Afgørelse om ikke VVM-pligt i forbindelse med projektgodkendelse efter varmeforsyningsloven for udnyttelse af overskudsvarme fra Meneta

Odense Kommune har afgjort, at projektet om udnyttelse af overskudsvarme fra Meneta ikke udløser VVM-pligt, i medfør af lovbekendtgørelse nr. 1225 af 25. oktober 2018 om miljøvurdering af planer og programmer af konkrete projekter.

 

Kommunens afgørelse inklusiv screeningsskema

 

 

 Klage

Afgørelsen kan efter planlovens §58 påklages til Natur- og Miljøklagenævnet. Klagefristen er 4 uger fra annoncering, se afgørelsens klagevejledning.       Industri og Miljø

Bæredygtighed og Mobilitet               

By- og Kulturforvaltningen