Spring til indhold

Tilladelse til etablering af minivådområde - matr.nr. 5i og 34b Højme By, Sanderum

Odense Kommune har den 7. september 2020 givet tilladelse til regulering af dræn for at etablere et minivådområde på matr. nr. 5i og 34b Højme By, Sanderum.

Etableringen af minivådområdet består i at åbne et dræn (rørlagt vandløb) og fra et pumpereservoir lede vandet videre til minivådområdet, hvor vandet renses.

Tilladelsen er givet i medfør af vandløbsloven (Bekendtgørelsen af lov om vandløb, LBK nr. 1217 af 25/11/2019).

By- og Kulturforvaltningen