Spring til indhold

Lokalplan 1-922 Siloøen - afgørelse om ikke miljøvurderingspligt

Der skal ikke foretages miljøvurdering af lokalplan nr. 1-922 Siloøen.

Der er i forbindelse med udarbejdelse af forslag til lokalplan nr. 1-922 – Siloøen foretaget en miljøscreening for at vurdere, om lokalplanen vil få en væsentlig indvirkning på miljøet. I forbindelse med screeningen blev berørte myndigheder hørt.

 

Denne vurdering er sket i overensstemmelse med "Lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM)", der indeholder kriterier for hvilke planer, der kræver udarbejdelse af en miljørapport.

 

Odense Kommune har vurderet og truffet afgørelse om, at der ikke skal udarbejdes en miljørapport.

 

Denne afgørelse begrundes med, at planlægningen udelukkende giver mulighed for anvendelse af et mindre område på lokalt plan eller angiver mindre ændringer, jævnfør lovens § 8, stk. 2, nr. 1. Planlægningen antages ikke at fastlægge rammer i øvrigt for fremtidige anlægstilladelser, som kan forventes at få væsentlig indvirkning på miljøet, jævnfør lovens § 8, stk. 2, nr. 2.

 

Lokalplanen muliggør nedrivning af eksisterende bebyggelse på Siloøen bortset fra Muus' Pakhus, der omfattes af bevaringsbestemmelser med planlægningen. Lokalplanområdet udlægges til erhvervsformål. Med lokalplanen åbnes mulighed for følsom anvendelse som kontorerhverv i Muus' Pakhus.

 

Der vurderes at være støjgener fra nedrivningen og fra håndteringen af nedbrydningsaffaldet. Odense Kommunes normalt anvendte grænseværdier for støj fra bygge- og anlægsarbejder kan ikke udelukkes overskredet, men eventuelle overskridelser forventes kun at være af begrænset omfang og kun foregå i en begrænset periode. Forholdet vurderes derfor ikke at få væsentlig indvirkning på miljøet.

 

Af øvrige indvirkninger kan nævnes påvirkning af overfladevand, støvgener, trafiksikkerhed og jordforurening. Selv om der findes boliger og kontorer omkring Siloøen, der kan være sårbare overfor disse påvirkninger, vurderes påvirkningerne ikke at udgøre væsentlige indvirkninger på miljøet.

 

De kulturhistoriske- og bevaringsinteresser på Odense havn kan være sårbare overfor nedrivninger af bygninger. Det vurderes, at de påtænkte nedrivningers påvirkning af kulturhistorien og bevaringsværdige bygninger ikke er så væsentlige, at det udløser krav om miljøvurdering.

 

Det vurderes derfor, at planen ikke vil få væsentlig indvirkning på miljøet.

 

Klage over ingen miljøvurdering

Du kan klage over kommunens afgørelse inden for fire uger, det vil sige senest den 12. januar 2021.

 

En afgørelse kan endvidere indbringes for domstolene inden for 6 måneder. Dette sker som civilt søgsmål. 

 

Hvis du ønsker at klage over afgørelsen om ikke at foretage en miljøvurdering af planen, skal du gøre det til Planklagenævnet via Klageportalen. Efterfølgende kommunikation om klagen sker også gennem Klageportalen. Du kan finde Klageportalen via https://naevneneshus.dk/start-din-klage/planklagenaevnet/.

 

Undtaget for digital selvbetjening

Hvis du er undtaget for digital selvbetjening og derfor ønsker at klage uden at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til Odense Kommune, Byudvikling og Økonomi, Byplan, Nørregade 36, 5000 Odense C. Vi videresender herefter anmodningen til klagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt din anmodning kan imødekommes.

By- og Kulturforvaltningen